Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd
11000 Beograd
Bulevar oslobođenja 219
tel. 2492-301

Direktor zavoda na period od 4 godine

  • Visoka stručna sprema, socijalni radnik, pravnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, defektolog, andragog, ekonomista, politikolog i sociolog
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci ili lice koje ima više obrazovanje napred navedenih struka sa najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 5 godina u oblasti socijalne zaštite, lice koje ima visoko obrazovanje i ispunjava uslove za nastavnika i ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Kandidati uz propisanu konkursnu dokumentaciju podnose i program rada Zavoda za mandatni period. Kandidati treba da dostave i dokaze o ispunjenosti opštih uslova: CV, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, uverenje da nisu pod istragom, da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo kaznom zatvora u trajanju preko 6 meseci i za krivična dela koja ih čine nepodobnim za vršenje dužnosti, overena fotokopija dipolome, potvrda o radnom stražu u struci.

Prijave na konkurs uz dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u roku od 15 dana na gore navedenu adresu sa naznakom "za konkurs".