Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA
Na osnovu člana 29. Statuta Privredne komore Beograda, Upravni odbor Privredne komore Beograda, na 170 sednici održanoj  26. novembra 2014. godine  doneo jeC E N O V NI K

USLUGA I PRUŽANjE INFORMACIJA
 PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA   Informacije o adresnim podacima privrednih subjekata

R. br. Naziv usluge Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena
1. Informacije o adresnim podacima privrednih subjekata (za spisak do 100) 5.000,00 din. 50% popusta Besplatno
za članove Komore
za prvi spisak do 100 adresa
2. Informacije o adresnim podacima privrednih subjekata (za spisak do  500)  10.000,00 din. 50% popusta  

Za svakih sledećih 500 adresa cena iz glave I tačka 2. se uvećava za 20%.

Adresni podaci mogu se koristiti isključivo za sopstvene potrebe korisnika i ne mogu se ustupati drugim pravnim i fizičkim licima, niti dalje publikovati.II    Tržišne informacije

R. br. Naziv usluge Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena
1.
Informacije o ino-tržištima  po ugovoru  po ugovoru 
2.
Informacija o tržištu Beograda  po ugovoru  po ugovoru

3.
Istraživanje i analiza tržišta po ugovoru
po ugovoru

4.
Ispitivanje tržišta i izrada elaborata po ugovoru
po ugovoru

5.
Izrada makroekonomskih, sektorskih  i granskih analiza po zahtevu po ugovoru besplatno 
6.
Pružanje informacija o neprivatizovanim preduzećima za potrebe korisnika iz inostranstva 10.000,00 din. besplatno    
7.
Izrada biznis planova;   2% vrednosti kredita 20% popusta od 2% vrednosti kredita

8.
Informacija o zahtevima za standarde:
2.000,00 besplatno  III    Potvrde

R.
br.

Naziv usluge Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena
1.
Potvrde o članstvu u Komori   bez naknade  
2.
Izdavanje potvrda radi učešća na tenderu 10.000,00 din. besplatno  
3.
Izdavanje pečata komorskog poverenja „Chamber Trust“ 180 € godišnje
180 € godišnje uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplateIV    Promocija i nastupi

R. br. Naziv usluge Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena
1. Organizovanje poslovnih foruma, kongresa, okruglih stolova, konferencija, stručnih skupova i sl.
UDRUŽENJA / CENTRI
po ugovoru   po ugovoru

2. Organizovanje sastanka sa predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija u zemlji po ugovoru po ugovoru  
3. Organizovanje:
- prezentacija
- licenciranih obuka
- savetovanja (domaćih i
  međunarodnih)

- seminara, radionica, treninga i
  drugih obrazovnih oblika
po ugovoru  po ugovoru
4.  Organizovanje poslovnih poseta i sajmova domaćih privrednika inostranstvu po ugovoru   po ugovoru
5.  Organizovanje poslovnih poseta stranih privrednika u zemlji po ugovoru   po ugovoru  
6. Pronalaženje partnera za domaća preduzeća na ino-tržištima po ugovoru po ugovoru  
7. Pronalaženje partnera za preduzeća iz inostranstva na domaćem tržištu po ugovoru po ugovoru
 
8.  Promocija investicionih razvojnih projekata lokalnih samouprava i privrednih društava potencijalnim investitorima
po ugovoru
besplatnoV    Konsalting usluge

R. br. Naziv usluge Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena
  1. Informacije o uslovima kreditiranja, subvencijama, grantovima,  i drugim finansijakim uslugama u pisanoj formi   5.000,00 din  besplatno  
  2. Informacije o pravima i procedurama  korisnika finansijaki usluga   5.000,00 din  besplatno  
  3. Analiziranja propisa iz oblasti finansija, računovodstva, poreza, doprinosa   5.000,00 din. 50% popusta  
  4.
Konsalting i izrada projektne dokumentacije 40.000,00 din  20% popusta 
  5. Konsultantske usluge u vezi dobijanja licenci, pečata kvaliteta i ostalih vidova zaštite kod Zavoda za intelektualnu svojinu RS 30.000,00 din.  20% popusta

  6. Konsultacije oko izrade predloga projekta 10.000,00 din po započetom satu 20% popusta  
  7. Kompletna administracija projekta za korisnike grantova (uključujući izradu izveštaja) 40.000,00 din. mesečno dok traje projekat 30.000,00 din. mesečno dok traje projekat
  8. Konsultacije oko vođenja administracije projekta  10.000,00 din. 5.000,00 din.  
  9. Konsultantske usluge u procesu vođenja postupka za JPP 1,5%
od vrednosti projekta
1%
od vrednosti projekta

10. Pružanje saveta iz oblasti interesnog povezivanja preduzetnika iz agro sektora (osnivanje udruženja, klastera  itd) 40.000,00 din.   besplatno
11. Pružanje pomoći kod pisanja elaborata odnosno protokola pri zaštiti geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda   po ugovoru
po ugovoru
12. Pružanje informacija iz oblasti korporativne bezbednosti i upravljanje rizicima, kao i ostalih zakona i podzakonskih akta koji bliže uređuju ovu oblast 7.000,00 din. besplatno  
13. Analiza troškova finansiranja, refinansiranja, reprogramiranja  i pomoć u izboru rešenja 10.000,00 din. po započetom času   30% popusta  
14. Priprema dokumentacije i formiranja kreditnog dosijea MSP 5.000,00 din besplatno  
15. Rad na pronalaženju drugih vidova i izvora finansiranja (fondovi EU, donatorska sredstva, subvencije i stimulativni krediti, sredstva međunarodnih finansijsakih institucija i sl) 10.000,00 din
po započetom času  
50% popusta  VI   Poslovno pravni konsalting i usluge

R. br. Naziv usluge Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena
1. Izrada osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću 
20.000,00 din   30% popusta  
 2. Izrada osnivačkog akta akcionarskog društva
po ugovoru
po ugovoru

 3. Izrada osnivačkog akta ortačkog/komanditnog društva
  20.000,00 din   30% popusta
 4. Pomoć u poslovima registracije kod Agencije za privredne registre RS (popunjavanje registracione prijave, overa osnivačkog akta, overavanje OP obrasca, otvaranje računa)
10.000,00 din 30% popusta   
 5. Obrazovanje ogranka privrednog društva 10.000,00 din 30% popusta
 6. Obrazovanje predstavništva stranog privrednog društva   20.000,00 din   30% popusta
 7. Izrada osnivačkog i drugih akata neophodnih za registraciju udruženja, zadruge i drugih oblika organizovanja
20.000,00 din 30% popusta
 8. Promena pravne forme privrednog društva/preduzetnika 20.000,00 din. 30% popusta
 9. Sastavljanje zahteva, molbi i drugih pisama u vezi sa:
-Dobijanjem sertifikata, licenci, dozvola, saglasnosti i drugih akata neophodnih za početak rada privrednih subjekata;
-Poslovima otvaranja i vođenja dinarskih i deviznih računa kod poslovnih banaka, poslovi promene na računima;

5.000,00 din. 30% popusta
 10. Promene pravnih podataka privrednih subjekata (poslovno ime, sedište, delatnost, podaci o zastupanju, obimu i vrsti zastupanja i podataka vezane za imovinu i kapital)
10.000,00 din. po podatku + uvećanje od 5.000,00 din za svaku promenu 30% popusta  
 11. Pravna pomoć u izradi opštih akata 40.000,00 din. po opštem aktu 30% popusta
 12. Pomoć u primeni propisa iz oblasti rodne ravnopravnosti
- Plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova;
- Izveštaj o izvršenju plana.

10.000,00 din. 30% popusta
 13. Konsultacije iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja
15.000,00 din. po započetom satu 30% popusta
 14.

Pravna pomoć u izradi obligacionih ugovora

15.000,00 din. po ugovoru 30% popusta
 15. Saveti i preporuke u vezi implementacije korporativnog upravljanja 30.000,00 din.  po započetom času 30% popusta
VII   Usluge Suda časti


R. br. Naziv usluge Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena
1. Izdavanje potvrde da se ne vodi postupak pred Sudom časti 2.000,00 din 20% popusta  
2. Izdavanje potvrde o neosuđivanosti pred Sudom časti zbog povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala   (Ako se potvrda izdaje u dva ili više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak potvrde, cena se umanjuje za 50%) 1.500,00 din 20% popusta  
3. Izdavanje drugih potvrda na zahtev stranaka i drugih učesnika i postupku pred Sudom časti (osim klauzule izvršnosti i pravnosnažnosti koja se stavlja na prepis sudske odluke) 1.500,00 din 20% popusta  
 4. Izdavanje izveštaja i podataka iz završenih predmeta 5.000,00 din 20% popusta  
 5. Fotokopiranje opštih i pojedinačnih akata koje je Sud izvršio na zahtev učesnika  u postupku 50,00 din
(po stranici)
20% popusta  
VIII  Promocija privrede


R. br. Naziv usluge Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena
  1. Oglašavanje ponude/tražnje na sajtu Komore 5.000,00 din.
mesečno
besplatno  
  2. Reklame na sajtu (baner, vesti iz kompanije, oglasi....) 5.000,00 din. mesečno 50% popusta   
 3. Organizovanje prezentacija i promocija usluga i proizvoda  privrednih subjekata 30.000,00 din.  20% popusta  
  4. Postavljanje reklamnih banera na sajtu - Centar poslovnih informacija 1 mesec 1.000,00
3 meseca 2.500,00
6 meseci 4.000,00 din
50% popusta
 
  5. Izrade Web sajta za preduzeća   po ugovoru
po ugovoru        1.  PRIVREDNI MEDIJA CENTAR- 60 mesta

R. br. Naziv usluge   Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena
1. Paket I (zakup sale, tehnička podrška, audio i video snimak i fotografije) 14.000,00 din. 50% popusta
2.
Paket II (paket I + pozivanje medija, informacija na sajtu Komore, pres kliping)    20.000,00 din. 50% popusta
3.
Paket III (paket II + direktan prenos preko interneta)   22.000,00 din.   50% popusta
4.
Paket IV (paket III + pozivanje gostiju, moderacija, simultani ili konsekutivni prevod)   25.000,00 din. 50% popusta
5.
Paket V (tehnička i logistička podrška u organizaciji kompletnog poslovnog događaja, sigurna objava informacije u jednom štampanom i elektronskom mediju)   90.000,00 din. 50% popusta        2.  Izdavanje savremeno opremljenih sala

R. br. Naziv usluga   Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena
1. Sala I  i II- 29 mesta 3.500,00 din. 1.500,00 din. po satu
2. Sala III- 20 mesta 3.500,00 din. 2.000,00 din. po satu
3. Sala IV- 55 mesta 7.000,00 din. 4.000,00 din. po satu
4. Sala IVa- 53 mesta 7.000,00 din. 4.000,00 din. po satu
 5. Sala IVa- 53 mesta
sa opremom za simultani prevod
9.500,00 din. 6.500,00 din. po satu
5. Sala IVb-31 mesto 5.000,00 din. 3.000,00 din. po satu
6. Sala VI- 132 mesta 8.000,00 din. 5.000,00 din. po satu
 7. Privredni medija centar - 60 mesta 7.000,00 din.
5.000,00 din.  

Dodatna usluga: organizacija keteringa po želji klijenta.

U cenu iznajmljivanja sale uračunato je korišćenje opreme po potrebi (ozvučenje, audio snimanje, korišćenje platna, projektora i lap topa radi projekcije) u salama koje poseduju tehničku mogućnost.
Ukoliko se sala izdaje duže od 4 sata dnevno, a više od dva dana u toku meseca, za treći i svaki naredni dan izdavanja u toku meseca cena po satu biće umanjena za 50%. 


IX  Usluge prevođenja


R. br Naziv usluge Cena za pravna lica koja nisu članovi Komore Cena za pravna lica članove Komore Napomena 
1. Prevođenje sa srpskog na strane jezike (po strani)   1.500,00 din.  20% popusta  
2. Prevođenje sa stranih jezika na srpski jezik (po strani) 2.000,00 din. 40% popusta  
3. Konsekutivno prevođenje (po satu) 5.000,00 din.  20% popusta  


Sve cene su izražene bez PDV.

Cena se za strana pravna/fizička lica uvećava za 50% od navedenog iznosa.

Sredstva se uplaćuju na račun Privredne komore Beograda broj 200-2209130101000-09  koji se vodi kod  BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d., Beograd.

Predsednik može svojom odlukom odrediti drugačiju cenu za pojedine usluge u zavisnosti od složenosti posla.