Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Na osnovu člana 8. Odluke o raspisivanju izbora za parlamente privrednika regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada 02.01 broj 4/2, koju je doneo Upravni odbor Privredne komore Srbije, Izborna komisija Privredne komore Beograda objavljuje

 

POZIV

ZA DOSTAVLjANjE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA PRIVREDNIKA
PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


 
Prema teritorijalnom principu u Parlament privrednika Privredne komore Beograda (u daljem tekstu: Komora),  bira se ukupno 43 članova.
 
POSTUPAK KANDIDOVANjA

Za članove Parlamenta privrednika mogu se kandidovati članovi Komore, koji:

 • uredno izvršavaju svoje članske obaveze
 • nisu upisani u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih kod organa nadležnog za vođenje privrednih registara
 • imaju registrovano sedište, odnosno registrovan ogranak na području za koje je obrazovana privredna komora glavnog grada
 • dostave kandidaturu za članstvo u Parlamentu privrednika
Prijavu za kandidaturu možete preuzeti   O V D E.

Pozivamo vas da prijavu kojom ističete kandidaturu za člana Parlamenta privrednika dostavite najkasnije do 03. maja 2017. godine.

Prijavu možete predati pisarnici ili dostaviti poštom na adresu  Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12,  ili elektronskim putem, u obliku skeniranog dokumenta, na elektronsku adresu  milivoj.jankovic@pks.rs.

Prijava mora obavezno sadržati:

 • pun naziv privrednog društva/registrovanog ogranka
 • matični broj privrednog društva
 • ime i prezime predstavnika privrednog društva – kandidata za člana Parlamenta privrednika
 • ime i prezime zakonskog zastupnika privrednog društva (napisano štampanim slovima) i njegov potpis
Članovi Komore koji imaju registrovano i sedište i registrovan jedan ili više ogranaka na području Privredne komore Beograda, u Parlament privrednika mogu kandidovati samo jednog predstavnika.    

Izborna komisija proverava  ispunjenost uslova i sačinjava listu kandidata prema redosledu prijema kandidatura.

Na osnovu liste kandidata izborna komisija sačinjava  glasački listić i objavljuje ga na internet portalu privredne komore glavnog grada www.kombeg.org.rs, najkasnije do 04. maja 2017. godine.

POSTUPAK GLASANjA

Za članove Parlamenta privrednika mogu glasati članovi Komore, koji:

 • uredno izvršavaju svoje članske obaveze
 • nisu upisani u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih kod organa nadležnog za vođenje privrednih registara
 • imaju registrovano sedište, odnosno registrovan ogranak na području za koje je obrazovana privredna komora glavnog grada
Članovi Komore glasaju izjašnjavanjem u pisanoj formi, zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na glasačkom listiću i potpisivanjem od strane zakonskog zastupnika. Svaki član Komore može glasati za najviše 43 kandidata.

Članovi Komore koji imaju registrovano sedište i registrovan jedan ili više ogranaka na području privredne komore glavnog grada, mogu glasati samo jedanput.

Glasački listić dostavlja se Izbornoj komisiji preko pisarnice, poštom na adresu  Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12,  ili elektronskim putem, u obliku skeniranog dokumenta, na elektronsku adresu  milivoj.jankovic@pks.rs.

Glasački listić dostavlja se najkasnije do 18. maja 2017. godine. Svi glasački listići primljeni posle ovog roka smatraće se nevažećim, bez obzira na način dostavljanja.

Nevažeći glasački listić je:
 • nepopunjeni glasački listić
 • glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za kog kandidata se glasalo                
 • glasački listić na kome je zaokruženo više kandidata od broja članova Parlamenta       privrednika koji se bira po teritorijalnom principu
 • glasački listić koji nije potpisao zakonski zastupnik privrednog društva
Dodatne informacije možete dobiti u Privrednoj komori Beograda, kontakt osoba Milivoj Janković, kontakt telefon 011 3611 066.

  Izborna komisija

Milivoje Miletić, predsednik
Svetozar Krstić, član
Milivoj Janković, član