Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

20-21. oktobar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: FINANSIJSKA ANALIZA I 

Interaktivna obuka bavi se razumevanjem finansijskih izveštaja, njegovom horizontalnom, vertikalnom i grafičkom analizom, racio analizom (likvidnost, efikasnost, profitabilnost, solventnost i ograničenja racioanalize), Du Pont-ovim sistemom analize profitabilnosti, analizom neto obrtnog kapitala,  novčanih tokova do analize kvaliteta finansijskih izveštaja.

Obuka je namenjena: kreditnim analitičarima, zaposlenima u bankama na poslovima  ocene boniteta pravnih lica i drugim bankarskim službenicima, menadžerima,  finansijskim rukovodiocima, poreskim inspektorima i savetnicima.

Predavač: Ružica Stamenković