Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

26. februar 2018.

IPARD PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja objavilo je drugi javni pozivza podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora. Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za nabavku novog traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.
Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstavau nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Zahtev se podnosi u roku od 4. januara do 26. februara 2018. godine.      

Zahtev