Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

1. septembar 2009.  
USVOJEN ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Skupština Srbije usvojila je Zakon o planiranju i izgradnji kojim bi trebalo da se pojednostavi i ubrza procedura izdavanja građevinskih dozvola i omogući legalizacija objekata izgrađenih bez dozvole. Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnje objekata; osniva se Republička agencija za prostorno planiranje; uređuje se vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona; uređuju se i druga pitanja od značaja za planiranje i uređenje prostora, korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnju objekata.

Zakon o planiranju i izgradnji