P R O P I S I

I - PRIVREDNI SUBJEKTI

 1. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Sl.glasnik RS”, br.125/04) – Prestaje da važi sa 01.02.2012. godine, osim odredbe člana 456. tog zakona koja se primenjuje do okončanja privatizacije postojećih društvenih preduzeća i privrednih društava koja posluju društvenim ili državnim kapitalom.
 2. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Sl.glasnik RS”, br.36/11 i 99/11)
 3. ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE (“Sl.glasnik RS”, br. 99/11)
 4. ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE (“Sl.glasnik RS”, br.55/04, 111/09 i 99/11)
 5. ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br.104/09)
 6. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA I OBAVLJANJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA (“Sl.glasnik RS”, br.25/00, 25/02, 107/05, 108/05, 123/07)
 7. ZAKON O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA ("Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Sl. glasnik RS", br. 19/91, 46/91, 31/93- odluka USRS, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 55/04, 61/05, 101/05) prestaje da važi sa 01.02.2012. godine
 8. ZAKON O ZADRUGAMA (“Sl.glasnik SRS” br.57/89; “Sl.glasnik RS”, br. 67/93, 46/95, 101/05)
 9. ZAKON O ZADRUGAMA ( “Sl.list SRJ”, br.41/96 i 12/98; “Sl.glasnik RS”, br.101/05 i 34/06)
 10. ZAKON O STEČAJU ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 – dr.zakon i 71/12)
 11. ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Službeni glasnik RS", br. 31/11)

II - RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 1. ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09)
 2. ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br.79/05,81/05,83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09)
 3. ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 88/10)
 4. ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl Glasnik RS", br. 36/09)
 5. ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92, 24/94 i 28/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon)
 6. ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU ("Sl Glasnik RS", br. 36/10)
 7. ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ" br. 46/96 i "Sl Glasnik RS", br. 101/05 – dr. zakon i 36/09 – dr. zakon)
 8. ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/05)
 9. ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/04)
 10. ZAKON O ŠTRAJKU ("Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon)
 11. ZAKON O VOLONTIRANJU ("Sl Glasnik RS", br. 36/10)

III - PENZIJSKO, INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 1. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/05 i 72/09, 88/10, 99/10 i 57/11)
 2. ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/05, 109/05 - ispr. 106/06, 38/2010, 57/2011)
 3. ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - odluka
  USRS, 84/04 - dr. zakon, 85/05 ,101/05 - dr. zakon, 63/06 odluka USRS, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12)
 4. ZAKON O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA – ZAPOSLENIH (“Službeni glasnik RS”, br. 85/05)
 5. ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/04 i 61/05,  62/06, 5/09, 7/09, 52/11 i 101/11 i 7/12)
 6. ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 – dr.zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – Odluka US)
 7. ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU (“Službeni glasnik RS”, br. 30/10)

IV – PRIVATIZACIJA

 1. ZAKON O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10 i 93/12)
 2. ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/01, 135/04 i 30/10)

V - SVOJINSKOPRAVNI ODNOSI, PRAVA NA NEPOKRETNOSTI, STAMBENI ODNOSI

 1. ZAKON O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/11)
 2. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/05 - dr. zakon)
 3. ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 42/98 i 111/09)
 4. ZAKON O HIPOTECI ("Sl. glasnik RS", br. 115/05)
 5. ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 18/10)
 6. ZAKON O EKSPROPRIJACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 53/95 i 20/09 i "Sl. list SRJ", br. 16/01 - odluka SUS, 23/01 i 20/09)
 7. ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/11)
 8. ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09, 64/10 i 24/11)
 9. ZAKON O STANOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 -   ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - dr. zakon i 99/11)

VI - PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

 1. ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA("Sl. glasnik RS", br. 104/09 i 99/11)
 2. ZAKON O OZNAKAMA GEOGRAFSKIM POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 18/10) 
 3. ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/11) 
 4. ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/09)
 5. ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA INTEGRISANIH KOLA ("Sl. glasnik RS", br. 104/09)
 6. ZAKON O ŽIGOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/09)

VII – POREZI, TAKSE I OSTALI JAVNI PRIHODI

 1. ZAKON O AKCIZAMA (“Sl. glsanik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 3/10, 101/10,4/11, 43/11, 101/11, 6/12, 8/12,43/12 i 93/12)
 2. ZAKON O FISKALNIM KASAMA (“Sl. glasnik RS br. 135/04 i 93/12)
 3. ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI (Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12 i 93/12)
 4. ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU (Sl. glasnik RS”, br. 26/01, “Sl. list SRJ” br. 42/02 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/02 i 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 i 57/12)
 5. ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04,18/10, 101/11)
 6. ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispr., 61/05, 61/07 i 93/12)
 7. ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA (Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 i 135/04, 62/06 i 65/06 – ispr., 31/09, 44/09 18/10, 4/11, 50/11 90/11, 7/12 i 93/12)

VIII - CARINE, SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE DEVIZNO POSLOVANJE

 1. ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 36/11 i 88/11)
 2. ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA ("Sl. list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i „Sl. List SCG, br.1/03 – Ustavna povelja)
 3. CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 73/03, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon i 63/06 – ispr. dr. zakona) Prestao da važi 3.5.2010. godine, osim čl. 252. do 329.
 4. CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/10)
 5. ZAKON O CARINSKOJ TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 62/05, 61/07, 5/09, 10/09, 100/09, 66/10 i 95/11 i 11/12))
 6. ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/06)
 7. ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/06 i 31/11)
 8. ZAKON O DONACIJAMA I HUMANITARNOJ POMOĆI ("Sl. list SRJ", br. 53/01, 61/01 - ispr. i 36/02 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon)

IX OBLIGACIONI ODNOSI

 1. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 31/93, 22/99 i 44/99 i „Sl. List SCG, br.1/03 – Ustavna povelja)
 2. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/08)
 3. ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 57/03, 61/05, 64/06 – ispr. i 99/11)
 4. ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/11)

X – PROMET ROBA, USLUGA I POLITIKA CENA

 1. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (“Sl. glasnik RS”, br. 73/10)
 2. ZAKON O OGLAŠAVANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05)
 3. ZAKON O TRGOVINI (“Sl. glasnik RS”, br. 53/10)

XI - SUDSKI POSTUPCI

 1. ZAKON O POSREDOVANJU – MEDIJACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 18/05)
 2. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/11)
 3. ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon i 18/05 - dr. zakon i 85/12) 
 4. ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br.31/11 i 99/11)
 5. ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA ("Službeni glasnik RS", br. 79/05 i 54/07)
 6. ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA ("Sl. list SFRJ", br. 4/77, 36/77 - ispr., 14/85, 10/86 (prečišćen tekst), 74/87, 57/89 i 3/90 i "Sl. list SRJ", br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/01 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon
 7. ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/05, 116/08 i 111/09)
 8. ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. list SRJ", br. 70/01 i 68/02 i "Sl. glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05 i 85/05 - dr. zakon, 49/07, 20/09 - dr. zakon i 72/09, 76/10 i 72/11)
 9. ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/11 i 101/11) - Primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine

XII – KOMORA

 1. ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA (“Sl. glasnik RS” br. 65/01, 36/09 i 99/11)
 2. STATUT PRIVREDNE KOMORE SRBIJE (“Službeni glasnik RS” br. 45/02, 107/03 i 44/05, 29/09, 35/11, 46/11 i 103/11)
  • KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/12)
  • KODEKS POSLOVNE ETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 1/06)
  • PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA INFORMACIJA I POTVRDA O BONITETU ČLANOVA KOMORE (“Službeni glasnik RS”, br. 54/02 i 39/06)
  • PRAVILNIK O NAČINU UPISA I VOĐENJU REGISTRA ČLANOVA PRIVREDNIH KOMORA U SRBIJI  (“Službeni glasnik RS” br. 54/02)
  • PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR OPŠTIH UDRUŽENJA PREDUZETNIKA (“Službeni glasnik RS” br. 54/02 i  56/02)
  • STATUT PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/02, 4/05, 27/06, 14/07, 41/07, 19/08, 6/09 i 17/11)
  • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI SASTAVU I RADU SUDA ČASTI PRI PRIVREDNOJ  KOMORI BEOGRADA (“Sl.  list grada Beograda”, br. 16/03 i 6/09)
 1. ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, ROKOVIMA I NAČINU PLAĆANJA ČLANARINE (DOPRINOSA) PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA U 2012. GODINI "Službeni list grada Beograda", br. 49/2011

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke