16. april 2014.

   DEVIZNE REZERVE 10,42 MILIJARDE EVRA

Devizne rezerve Srbije iznosile su na kraju marta 10,42 milijarde evra, čime se obezbeđuje pokrivenost uvoza robe i usluga od sedam meseci i novčane mase (M1) od 335 odsto, saopštila je Narodna banka Srbije. Devizne rezerve u februaru iznosile su 11,589 milijardi evra. Veći priliv deviza u toku marta na domaćem tržištu ostvaren je prodajom državnih obveznica u evrima u iznosu od 116,9 miliona evra.


10. april 2014.

PLATE NA UDARU NOVIH MERA VLADE SRBIJE

Prema prvim najavama, po usvajanju novih mera, plate bi trebale da budu niže, u proseku, za 40 evra. Ovo smanjenje će najviše osetiti  zaposleni u javnom sektoru. Za razliku od dosadašnjeg modela po kom su solidarnim porezom bile oporezovane samo plate veće od 60.000 dinara, ideja je da ovoga puta zarade budu smanjene svima. S druge strane, oni koji su imali plate mnogo veće od proseka, uz linealno smanjivanje zarada, umanjenje zarada biće manje od solidarnog poreza koji se, recimo, odnosio na zarade od 150 ili 200.000 dinara. Nove mere Vlade odnosiće se i na način odlaska u penziju, gde su u opciji tri modela. Po prvom modelu su izjednačene žene i muškarci i idu sa 65 godina u penziju, drugi da muškarci idu sa 66, a žene sa 64. Treći i najrealniji je da žene idu u penziju sa 63, umesto sa 60 godina.


10. april 2014.

NASTAVLJEN VISOK RAST IZVOZA I USPORAVANJE RASTA UVOZA

U prva dva meseca 2014. godine nastavljen je visok rast izvoza i usporavanje rasta uvoza. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz robe je vredeo 1,6 mlrd evra, a uvoz robe 2,2 mlrd evra, što je povećanje za 15,7% i 1,3%, respektivno, u odnosu na isti period 2013. godine. Istovremeno, spoljnotrgovinski deficit je smanjen za jednu četvrtinu.  


8. april 2014.

STANDARD SKOČIO

Kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i prosečne, odnosno minimalne potrošačke korpe u februaru, bila je znatno veća nego u januaru.  To je zahvaljujući povećanju prosečne mesečne neto zarade, pokazuje analiza Ministarstva trgovine. Prosečna potrošačka korpa u februaru je iznosila 65.718,72 dinara i za njeno pokriće bilo je potrebno 1,49 prosečnih zarada, a za pokriće minimalne, koja je iznosila 34.090 dinara, bilo je dovoljno 0,77 prosečne zarade od 44.057 dinara. 


4.  april 2014.

NAJAVA NOVOG PROGRAMA VLADE RS

Prema prvim, nezvaničnim najavama, Program nove Vlade Srbije će predstaviti za vikend Aleksandar Vučić, na predsedništvu svoje stranke, a od ponedeljka bi trebale da otpočnu i prve međustranačke konsultacije o formiranju ministarskog tima.  Program je podeljen u tri tačke: velike strukturne reforme u zemlji, finansijska konsolidacija državnog budžeta i podsticajne mere. U delu strukturnih reformi, Vlada Srbije predložiće usvajanje zakona o radu, stečaju, privatizaciji i državnim službenicima. Predviđa se jača uloga Kancelarije za brze odgovore, temeljno restrukturiranje preduzeća, okončanje procesa privatizacije i postavljanje javnih preduzeća na drugačiji sistem poslovanja. U delu finansijske konsolidacije, planirane su drastične uštede na rashodnoj strani budžeta kroz ukidanje službenih automobila i dnevnica u državnoj administraciji. Da bi se povećala prihodna strana, država će pojačati borbu protiv sive ekonomije, a doneće se i mere za jačanje privatnog sektora. Pored toga, kao treći segment se navode podsticajne mere za investitore I zapošljavanje, gde će Vlada aktivno raditi na privlačenju stranih i angažovanju domaćih investitora. Glavni cilj je da sve te mere dovedu do smanjenja stope nezaposlenosti, kroz olakšice privatnicima za zapošljavanje novih radnika.

Izvor: Večernje novosti


2. april 2014.

KVARTALNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, IV KVARTAL 2013.

Godišnja vrednost bruto domaćeg proizvoda u stalnim cenama za 2013. godinu, koja je dobijena kao zbir četiri kvartala, pokazuje rast od 2,5% u odnosu na 2012. godinu. Posmatrano po kvartalima, u 2013. godini realni rast BDP u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je u prvom 3,0%, u drugom 0,5%, u trećem 3,8% i u četvrtom kvartalu 2,7%.                 


2. april 2014.

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, FEBRUAR 2014.

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u februaru 2014. godine veća je za 1,1% nego u februaru  2013. godine, a u odnosu na prosek 2013. godine manja je za 11,2%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–februar 2014. godine, u poređenju sa istim periodom 2013. godine, veća je za 1,2%.                    


2. april 2014. 

SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA, FEBRUAR 2014.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za januar – februar 2014. godine iznosi: 5200,8 miliona dolara – porast od 9,2% u odnosu na isti period prethodne godine;  3812,2 miliona evra – porast od 6,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvezeno je robe u vrednosti od 2194,0 mil. dolara, što čini porast od 18,2% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 3006,8 mil. dolara, što je za 3,5% više nego u istom periodu prethodne godine.


2. april 2014.

PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO, FEBRUAR 2014.

Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji, u februaru 2014. godine u odnosu na februar 2013. godine, veći je u tekućim cenama za 2,1%, a u stalnim cenama za 0,2%. U februaru 2014. u odnosu na prethodni mesec, promet robe je manji i u tekućim i u stalnim cenama za 0,8%. Promet robe u trgovini na malo u periodu januar – februar 2014. godine, u odnosu na isti period 2013. godine, veći je u tekućim cenama za 2,5%, a u stalnim cenama za 0,4%.


25. mart 2014.

POSTOJEĆI PENZIONI SISTEM NEODRŽIV

Prema statističkim podacima, u Srbiji danas ima 1.722.649 penzionera. U prošloj godini, svakoga dana, u proseku, u penziju je odlazilo 290 ljudi, dok je bez posla ostajalo 58 radnika, što govori da je postojeći sistem neodrživ. Prema poslednjim saznanjima, govori se o dva modela penzione reforme. Po prvom, žene će raditi do 63. godine, dok po drugom, muškarci će u penziju sa 66, a žene sa 64 godine. Zbog neodrživog sistema po kom se penzije isplaćuju danas, odnosno činjenice da se za ove namene sve više troši para iz budžeta, hitnu penzijsku reformu od Vlade traži i MMF. Ministar finansija, Lazar Krstić, nedavno je najavio i moguć pravac promena I to da ako bi se starosna granica od 2015. podigla sa 60 na 63 godine, to bi se realizovalo na način da  bi se ta granica podizala za po šest meseci godišnje, pa bi ceo proces trajao  šest godina.


25. mart 2014.

PROSEČNA PLATA U FEBRUARU 44.057 DINARA

Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u februaru iznosila je 44.057 dinara, što je nominalno za 16 odsto više nego u januaru, a realno više za 15,9 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku. Prosečna zarada za porezima i doprinosima iznosila je 60.845 dinara. U poredjenju s februarom 2013. godine, prosečna neto zarada je nominalno bila veća za 1,6 odsto, a realno manja za 1 odsto, dok je prosečna bruto zarada nominalno bila veća za 1,1 odsto, a realno manja za 1,5 odsto. Prosečna neto zarada isplaćena u januaru i februaru nominalno je bila manja za 0,6 odsto, a realno za 3,4 odsto nego u istom periodu prošle godine. Prosečna bruto zarada je nominalno bila manja za 1,1 odsto, a realno za 3,9 odsto.


21. mart 2014.

DEFICIT BUDŽETA

U prva dva meseca 2014. godine ostvaren je deficit budžeta Republike u visini od 33,4 mlrd dinara. U februaru je deficit budžeta iznosio 26,4 mlrd dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 58,8 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 85,2 mlrd dinara. Ovaj izveštaj ne uključuje prihode i rashode indirektnih korisnika budžeta.  Poreski prihodi iznosili su 51,8 mlrd dinara, a neporeski 6,8 mlrd dinara.


19. mart 2014.

UŠTEDE ĆE ZAVISITI OD ODNOSA VLADE PREMA JAVNIM PREDUZEĆIMA

Uspeh nove Vlade u realizaciji dodatnih ušteda u budžetu od oko 40 milijardi dinara u 2014, koliko traži MMF za sklapanje novog aranžmana, najviše će zavisiti od njenog odnosa prema javnim preduzećima, izjavio je član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. - Ne znamo još kakva će biti politika nove Vlade i odnos prema javnim preduzećima odnosno da li će biti nastavljeno njihovo subvencionisanje i politika pokrivanja gubitaka državnih preduzeća - rekao je Vučković odgovarajući na pitanje novinara, nakon predstavljanja novog broja časopisa MAT.  

17. mart 2014.

ZNATNO VEĆA UPLATA POREZA POSLE OBJEDINJENE NAPLATE

Od  1. marta  je počela objedinjena naplata poreza, dnevne uplate su bile znatno veće nego u istom periodu prošle godine, konstatovala je Poreska uprava. Za prvih 13 dana Poreskoj upravi je stiglo blizu 130.000 prijava, a uplaćeno je u proseku dve milijarde dinara dnevno, što je znatno više nego u istom periodu prethodne godine.  

12. mart 2014.  

SPOLJNOTRGOVINSKI PARTNERI

U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Italija (167,9 miliona dolara), Nemačka (152,0 miliona dolara), Bosna i Hercegovina (75,2 miliona dolara), Ruska federacija (61,6 miliona dolara)  i  Crna Gora (39,5 miliona dolara). U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno,  bili su: Ruska federacija (200,6 miliona dolara), Nemačka (152,4 miliona dolara), Italija (150,9 miliona dolara), Kina (111,8 miliona dolara) i Mađarska (60,3 miliona dolara).   


12. mart 2014.

INDEKSI POTROŠAČKIH CENA, FEBRUAR 2014.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2014. godine, u odnosu na januar 2014. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u februaru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013. godine, povećane su za 2,6%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 1,5%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (0,9%), Alkoholna pića i duvan (0,5%), zatim u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po 0,3%), u grupama Zdravstvo i Transport (za po 0,2%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-1,8%), Komunikacije (-0,4%) i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 


10. mart 2014.

ELEKTRONSKO PLAĆANJE JOŠ ČETIR POREZA

Pomoćnik direktora Poreske uprave Srbije Saša Dulić izjavio je da će se od 1. jula ove godine elektronski obavljati još četiri oblika poreske naplate. To su objedinjena naplata - odnosno porezi i doprinosi, porez na dodatu vrednost, akcize, i porez na dobit preduzeća, rekao je Dulić na okruglom stolu u Privrednoj komori Srbije o Direktivi EU o upotrebi informacija javnog sektora. Tako će Poreska uprava od jula 92% prihoda ubirati elektronskim putem, rekao je Dulić i naveo da će i neke druge vrste naplate tada postati elektronske. Od 1. marta kada je Poreska uprava uvela elektronske prijave za objedinjenu naplatu poreza po odbitku, dnevno stigne i do 16.000 elektronskih prijava, a posao šaltera Poreske uprave je 65% manji.

5. mart 2014.

KRSTIĆ: U NAREDNIM MESECIMA MORAMO DA ISKORISTIMO   ŠANSU ZA EKONOMSKI OPORAVAK

„ Mi do 2017. godine moramo da svedemo deficit na univerzalno prihvatljivu meru od oko 2-3 odsto BDP-a. Sa prihodne strane- poreze i doprinose bi bilo loše dalje povećavati; umesto toga, moramo biti beskompromisni u kažnjavanju onih koji ih ne plaćaju. Sa rashodne strane moramo da napravimo neophodne uštede u javnom sektoru i, što je važnije, uvedemo istinsko planiranje troškova na nivou svakog korisnika, i to u skladu sa realnim mogućnostima, a ne po političkoj pripadnosti”, rekao je Krstić u izlaganju na Kopaonik Biznis forumu.  


5. mart 2014.

INDEKSI  INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u januaru 2014. godine veća je za 3,8% u odnosu na januar 2013. godine, a u odnosu na prosek 2013. godine manja je za 12,6%.  Posmatrano po sektorima, u januaru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013. godine zabeležena su sledeća kretanja: sektor Prerađivačka industrija  rast od 7,3%, sektor Rudarstvo pad od 2,9%, i sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  pad od 1,6%.


3. mart 2014.

ROK ZA PRIJAVU GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

Poslednji rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana, za sve one koji su prošle godine zaradili 2.185.488 dinara, ističe 15. marta 2014. godine. Svi oni koji podnesu poresku prijavu i plate porez imaju pravo na lične odbitke i to 291.398 za samog poreskog obveznika i 109.274 za člana porodice. Sa druge strane, ukoliko do navedenog roka ne podnesu poresku prijavu i ne prijave godišnji porez na dohodak građana,  novčanom kaznom od 5.000 – 100.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, koje nije preduzetnik, a kaznu će platiti i oni koji podnesu nepotpisanu prijavu ili unesu netačne podatke, a ne isprave ih u propisanom roku ili je podnesu bez potrebne dokumentacije i dokaza od značaja za utvrđivanje poreza. Na osnovu dosadašnjih prijava, poreznici  očekuju da će se ove godine javiti više od 20.000 poreskih obveznika koji će podneti poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana.


3. mart 2014.

MINIMALAC 115 DINARA PO RADNOM SATU

Vlada Srbije odlučila je da minimalna zarada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, od januara do juna ove godine ostane nepromenjena - 115 dinara po radnom času. Na poslednjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut konsenzus o visini minimalne zarade jer su reprezentativni sindikati tražili da se uveća na 130 dinara po satu. Poslednje povećanje "minimalca" bilo je 1. aprila 2012. godine - sa 102 na 115 dinara.

27. februar 2014. 

KRSTIĆ: NEMAMO VREMENA ZA GUBLJENJE

Ministar finansija Lazar Krstić izjavio je da će se sa delegacijom MMF-a, koja je stigla u Beograd, pregovarati o novom trogodišnjem aražmanu, koji će realizovati nova vlada. Do tada će, dodao je, vlada u tehničkom mandatu pripremiti sve da bi nova vlada, posle izbora, donela odluku i realizovala novi sporazum s Fondom. Razgovori  se vode na nivou tehničkih eksperata, rekao je Krstić za RTS i najavio da će zvanični razgovori početi u ponedeljak, 3. marta, plenarnom sednicom u NBS, na kojoj će i on biti prisutan.   


25. februar 2014.

PROSEČNA PLATA 37.966 RSD

Prosečna neto zarada u Srbiji u januaru je iznosila 37.966 dinara, što je realan pad od 26,3 odsto u odnosu na decembar 2013.  Prosečna decembarska plata iznosila je 50.820.  Kako je saopštio Republički zavod za statistiku, januarska neto zarada bila je nominalno manja za 25,3 odsto nego u decembru prošle godine.  U poređenju s januarom 2013. godine, ta zarada je nominalno bila manja za 3,1 odsto, a realno za 6 odsto.


21. februar 2014.

INFLACIJA POD KONTROLOM

Prošle godine strane direktne investicije iznosile su 750 miliona evra, a ove godine NBS očekuje milijardu evra. Inflacija bi u 2014. u proseku trebalo da iznosi oko četiri odsto, što je u skladu sa ciljem Narodne banke Srbije. Razlog za to što je međugodišnja inflacija u četvrtom tromesečju 2013. bila ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja je neočekivano veliko pojeftinjenje neprerađene hrane, pre svega voća, ocenio je  Branko Hinić, generalni direktor Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku centralne banke.  


20. februar 2014.

PROSEČNA POTROŠAČKA KORPA U DECEMBRU

Za pokriće prosečne potrošačke korpe u Srbiji u decembru prošle godine bilo je potrebno 1,28 prosečnih zarada, odnosno 65.025 dinara, a za pokriće minimalne bilo je dovoljno 0,67 prosečne zarade, ili 33.919 dinara. Prosečna decembarska potrošačka korpa bila je skuplja za 0,49 odsto, ili 318,9 dinara u odnosu na prethodni mesec, dok je minimalna koštala 0,28 odsto više, ili 268 dinara nego u novembru.


19. februar 2014.

DUG SRBIJE SVAKOG MESECA SVE VEĆI

Za meseci i po dana, javni dug Srbije povećao se za 227,8 mil EUR. Prema podacima Uprave za javni dug, 14. februara, Srbija je dugovala 20,3 mlrd EUR, dok je poslednjeg dana 2013. godine dug bio 20,09 mlrd EUR. To znači da se zemlja trenutno zadužuje brzinom od oko 155 mil EUR mesečno ili 1,8 mlrd EUR godišnje. Tokom 2013. javni dug se povećao za čak 2,4 mlrd EUR, što je bilo 200mil EUR mesečno, u proseku.


18. februar 2014.

DEFICIT PLATNOG BILANSA 1,3 MILIJARDE EVRA

Deficit tekućih transakcija platnog bilansa za prvih 11 meseci 2013. godine dostigao je 1,3 milijarde evra, što je za oko 1,5 milijardi evra manje u odnosu na isti period 2012. godine. Kao glavni faktori smanjenja deficita u periodu januar-novembar 2013. godine, izdvajaju se rast robnog izvoza za 26,1 odsto i manji deficit robne razmene za 29 odsto, dvostruko veći suficit bilansa usluga, koji je dostigao 270,6 miliona evra. 

12. februar 2014.

 

EKONOMISTI: IZVESTAN REBALANS BUDŽETA

Saradnici Ekonomskog instituta u Beogradu su ocenili da je izvestan rebalans ovogodišnjeg budžeta Srbije jer su prihodi precenjeni, a Međunarodni monetarni fond će, kao uslov za sklapanje novog aranžmana, tražiti dodatne uštede od 400 miliona evra. Aranžman sa MMF-om je nezaobilazna razvojna pretpostavka jer treba da obezbedi reprogram državnog duga, i povećanje rejtinga zemlje i priliv investicionog kapitala - rekao je Stojan Stamenković na predstavljanju novog broja časopisa Ekonomskog instituta "Mekroekonomske anlize i trendovi".  


10. februar 2014.

NALED: IZMENA ZAKONA O RADU OMOGUĆIĆE NOVO ZAPOŠLJAVANJE

Svaka druga firma u Srbiji, odnosno njih 46 odsto, moglo bi da zaposli nove radnike ukoliko bi bio izmenjen Zakon o radu, pokazuje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), saopšteno je danas. Od 250 ispitanih poslodavaca, 19 odsto potvrdilo je da bi sigurno angažovali nove radnike, a još 27 odsto odgovorilo je da bi to moglo da se dogodi i kod njih, pokazalo je istraživanje koje je na kraju 2013. za potrebe NALED-a i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Projekta za bolje uslove poslovanja sproveo CESID. 


10. februar 2014.

SLOBODNE ZONE  MAMAC ZA INVESTITORE

U slobodnim zonama posluju 84 strana i 89 domaćih preduzeća, koja zapošljavaju oko 15.000 ljudi uz dva i po puta veći izvoz. Srbija je konačno otkrila slobodne zone kao pokretače razvoja, ima ih 13. U 2012. iz ovih zona je izvezeno robe za 820 miliona evra. Vrednost izvoza u 2013. procenjuje se na više od dve milijarde evra. Zone u Pirotu, Zrenjaninu, Šapcu i Užicu se šire. Dobiće je i Pančevo, a ima izgleda da 15. zonu u Srbiji, najverovatnije negde na Dunavu, izgrade investitori iz Kine.   

123456
Centar za ekonomsku politiku prestrukturiranje i razvoj


Info