AKTUELNI SEMINARI

«Budućnost nemaju oni koji znaju već oni koji hoće da uče»
Peter F. Drucker


7. april  2017.

OBUKA: OBAVLJANJE POSLOVA REFERENTA ZAŠTITE OD POŽARA - PRAKTIČNA PRIMENA PROPISA U ZAVISNOSTI OD SPECIFIČNOSTI TEHNOLOŠKOG PROCESA FIRME –Obuka je namenjena licima zaduženim za obavljanje poslova zaštite od požara: referenti ZOP,  rukovodioci službe ZOP, lica koja obavljaju poslove ZOP za eksterne firme i predstavnicima menadžmenta, vlasnicima/direktorima firmi koji žele više da saznaju o značaju primena mera zaštite od požara u procesu poslovanja, kao i kvalitetu dokumenata na koje stavljaju potpis i za koje su zakonski odgovorni.

Predavači: Maja Stešević, dipl.građ.inž, stručni saradnik za obavljanje poslova ZOP i dr med. Marija Arandjelović, konsultant za upravljanje hemikalijama
Obuka se izvodi u vidu radionice zasnovane na praktičnom radu na primerima u grupama, u kojima učesnici samostalno uz prisustvo i nadzor mentora rešavaju konkretne probleme za navedene teme. Radionica omogućava osposobljavanje učesnika za profesionalno i efikasno obavljanje poslova zaštite od požara, kao i adekvatnu implementaciju zakonske regulative u cilju povećanja stepena bezbednosti objekta i tehnološkog procesa.
Odgovore na Vaše nedoumice dobićete direktno od vodećih stručnjaka iz ove oblasti uz rešavanje konkretnih primera iz prakse.

Kotizacija:
8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV).      

7. april–24. jun 2017.

SPECIJALISTIČKA OBUKA: PORESKI SAVETNIK

                                         

PKS-Privredna komora Beograda u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić organizuje specijalističku obuku čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.
Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Obuka se realizuje petkom od 16.00 do 19.15 sati i subotom od 9:30 do 14:30.

Predavači: Ministarstvo finansija: Irina Stevanović Gavrović, Ljiljana Petrović, Tanja Đelić i Sonja Nikolić; Agencija za privredne registre: Ružica Stamenković; Poreska kancelarija Tatić d.o.o:  Igor Tatić, mr Momo Kijanović, Ana Borkanović, Đorđe Saveljić, Nikola Jerinić;  Akademski stručnjaci:  prof. dr Hasiba Hrustić

Obuka je namenjena: finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.
Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)   


11. april 2017.

SEMINAR: MOBING  - ZAKON, PRAKSA, INTERNO, SUDSKO ARBITRAŽNO REŠAVANJE, ZLOUPOTREBA PRAVA NA ZAŠTITU

U okviru Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu su i aktuelne teme iz prakse: mobing kao pravni, interesni, emocionalni i socijalni spor,vrste, motivi, profil i prepoznavanje mobera i žrtve. Saznajte šta je sve predmet mobinga i saznajte razliku od drugih radnih, ljudskih, socijalnih prava, kako se vrši procesuiranje po Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu - interno i sudsko,procesuiranje po Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova – arbirtaža, koje su privremene mere, kako treba da da bude sačinjena  tužba idr.

Na seminaru će biti reči o internom rešavanju spora povodom mobinga – zakonska obaveza svih učesnika, procesni uslov za tužbu i najefikasniji način rešenja u praksi  Izbor posrednika – interni ili eksterni, sve o    posredovanju- faze, teret dokazivanja, odgovori na izazove postupka , hodogram posredovanja i aktivna uloga posrednika u kanalisanju ka win-win rešenju.

Predavač: Olga Vučković Kićanović, pravnik, autor komentara Zakona o sprečavanju na radu, licencirani antimobing trener pri EU.
Seminar je namenjen pravnicima u organizaciji, HR sektoru, internim i eksternim posrednicima, licima za podršku, advokatima, preduzetnicima, menadžerima svih nivoa, predstavnicima zaposlenih i sindikata.
Kotizacija
: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV).      


4. mart-29. april 2017.

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU - UZ STICANJE PRAKTIČNIH ZNANJA I RAD NA RAČUNARU U KNJIGOVODSTVENOM PROGRAMU

Kurs za samostalnog knjigovođu održava se svake subote u naznačenom terminu, u Privrednoj komori Beograda i orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu,  SAOP miniMAX, tako da  polaznici stiču primenljiva znanja koja  odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.
Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković /ACCOUNT DOO NOVI SAD/
Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)     


13. maj - 1. jul 2017. 

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. Privredna komora Beograda, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, u saradnji sa ACCOUNT d.o.o organizuje: Obuku za samostalnog knjigovođu od 13. maja do 1. jula 2017. godine,  subotom od 9:00 do 15:30. časova.
Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će po završetku obuke lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polaznik iznosi 20.000,00 din. + PDV,. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale kao i osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem linkovane prijave.


18. maj 2017.

TRENING: DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS

Cilj ovog treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Zakonom o deviznom poslovanju. Redovno dostavljanje propisanih izveštaja NBS je obavezno prema Zakonu o deviznom poslovanju.
Namenjen  je svim privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Teme:

  • Dokumenta koja se dostavljaju  Narodnoj banci Srbije;
  • DI – 1, DI-2, GRU OBRASCI, Popunjavanje – primer;
  • Rokovi  i način evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke za spoljnotrgovinske poslove koji su započeti pre godinu    dana i nisu plaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku;
  • Dostavljanje i popunjavanje P1, P2 i O1 obrasca.

Predavač: Biljana Trifunović, IFA – International Financial Agency. Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
    

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Edukacija

Obuka za službenika
za javne nabavke