26. decembar 2016.

ZAJEDNIČKA SEDNICA SKUPŠTINE I UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE

Predstavnici Privredne komore Beograda prisustvovali su zajedničkoj sednici Skupštine i Upravnog odbora Udruženja pravnika u privedi Srbije koja je održana  26. decembra 2016. godine u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u prepunoj sali za konferencije.
Na sednici je, između ostalog, utvrđena osnovna tema za Dvadesetšesti jubilarni Susret pravnika u privredi koja glasi - PRAVO I SUDSKI I ARBITRAŽNI SPOROVI, sa uobičajenim tematskim oblastima.
Utvrđen je termin za održavanje Dvadesešestog jubilarnog Susreta pravnika u privredi koji će se održati u periodu od 21. maja do 23. maja 2017. ovog puta u hotelu “Zlatibor mona” na Zlatiboru.


13. decembar 2016.

XXIX KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA

U periodu od 13. do 17. decembra na Kopaoniku, održana je dvadesetdeveta po redu „Kopaonička škola prirodnog prava“ sa temom: "Pravo i društveni imperativi" koja se održava pod pokroviteljstvom UNESKO-a i GIZ-a.
Na ovom eminentnom skupu u prisustvu više od 700 pravnih teoretičara i praktičara profesora univerziteta, članova akademija nauka, naučnih instituta, sudova, advokature i drugih pravosudnih organizacija, upravnih i drugih državnih organa, privrednih komora, bankarskih i osiguravajućih organizacija iz Belorusije, Nemačke, Ukrajine, Češke, Francuske, Mađarske, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Slovenije ove godine je predstavljeno preko 200 referata domaćih i stranih autora koji su štampani u četiri toma.


12. decembar 2016.

REALIZOVAN SEMINAR "PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE PODATAKA U KOMPANIJAMA"

Privredna komora Beograda, nastavljajući dobru saradnju sa strukovnom Nacionalnom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti", organizovala je seminar  pravnim mehanizmima zaštite podataka.
Seminar je bio prilika da se učesnici skupa upoznaju sa relevantnim propisima i teškoćama i propustima u implementaciji zakonskih obaveza, ali i da se ukaže i na važne mogućnosti operacionalizacije i upotrebe internih pravnih akata u službi podizanja nivoa korporativne bezbednosti.
Seminar je doprineo unapređenju bezbednosne kulture u oblastima zaštite podataka i informacione bezbednosti.


9. decembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM APELACIONIM SUDOM

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Privrednim apelacionim sudom, održan je stručni skup na kome su obrađene teme: "O primeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama" i "Zastupanje pravnog lica".
Predavači na stručnom skupu su bili: dr Vesna Dabetić Trogrlić, sudija Privrednog apelacionog suda i mr Zagorka Kolović, sudija Privrednog apelacionog suda.
Na skupu je između ostalog istaknuto sledeće:
Zakonom o  rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku.


25. novembar 2016.

STRUČNI SKUP: "PREDLOG ZA IZVRŠENJE" I "PRIGOVOR"

Sud je isključivo nadležan za izvršenje zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, činjenja, nečinjenja ili trpljenja i vraćanjem zaposlenog na rad. Javni izvršitelji jesu isključivo nadležni za izvršenje ostalih izvršnih isprava, rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, rešenja o usvajanju predloga za protivizvršenje i rešenja o izvršenju rešenja o izrečenim sudskim penalima, samo je deo onoga što je istaknuto na stručnom skupu, na kome su obrađene teme iz oblasti Zakona o izvršenju i obezbeđenju: "Predlog za izvršenje" i "Prigovor"
Predavači na stručnom skupu su bili: Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu i Tijana Popović, sudija Privrednog suda u Beogradu. 


4. novembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU

Nastavljajući saradnju sa Privrednim sudom u Beogradu, u Privrednoj komori Beograda održan je stručni skup na kome su obrađene teme "Odnos stečajnog postupka i drugih postupaka" i  "Položaj stečajnog dužnika u parnici".
Predavači su bili mr Ljiljana Matić, sudija Privrednog suda u Beogradu i Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu
Na skupu je, između ostalog, istaknuto sledeće:
Parnični postupak proistekao iz stečajnog postupka teče svojim tokom i ne postoji nikakva posebna zakonska regulativa koja ovakve postupke odvaja od drugih parničnih postupaka.
Postoje problemi u praksi, zbog dužine trajanja parničnog postupka, za okončanje stečajnog postupka.

21. oktobar 2016.

OBUKA ZA POLAGANjE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

 Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju i upravljanje projektima 20. i 21. oktobra 2016. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu:

  • Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i
  • Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

21. oktobar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM APELACIONIM SUDOM

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Privrednim apelacionim sudom, u prepunoj sali na šestom spratu, u Privrednoj komori Beograda održan je stručni skup na kome su obrađene teme: Pravno jedinstvo nepokretnosti u stvarnopravnom uređenju Republike Srbije i Značaj forme kod ugovora o građenju.
Predavači na stručnom skupu su bili: dr Vesna Dabetić Trogrlić, sudija Privrednog apelacionog suda i mr Zagorka Kolović, sudija Privrednog apelacionog suda.
Na skupu je između ostalog istaknuto sledeće:

20. oktobar 2016.

PREDSTAVLJANJE NACRTA ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija i Centra za privredno-pravni sistem, a u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, predstavljen je Nacrt Zakona o finansijskom obezbeđenju. Radi se o novom propisu koji predstavlja sveobuhvatni, uniformni okvir za ugovorni finansijski kolateral, koji treba da doprinese unapređenju pravne sigurnosti i efikasnosti u izvršavanju obaveza učesnika na finansijskom tržištu, a jedan od glavnih ciljeva je smanjenje kreditnog i sistemskog rizika i obezbeđenje finansijske stabilnosti.


27. jun 2016.

“KORPORATIVNO UPRAVLjANjE - OBUKA ZA UPRAVU I ZAPOSLENE U JAVNIM PREDUZEĆIMA, DRŽAVNIM DRUŠTVIMA KAPITALA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA“


Zbog velikog interesovanja članova i šire stručne javnosti o stanju i pravcu razvoja korporativnog upravljanja u privrednim društvima, Privredna komora Beograda organizovala je seminar na temu: "Korporativno upravljanje - obuka za upravu i zaposlene u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim pravnim licima“

Seminar je bio namenjen upoznavanju članova Nadzornog odbora, direktora javnih preduzeća i predstavnika državnog kapitala, direktora DOO u državnom vlasništvu i zavisnim društvima javnih preduzeća, uključujući i državne institute, sa obavezom poznavanja pravila korporativnog upravljanja na šta ih obavezuje novi zakon o javnim preduzećima i što je uslov za obavljanje navedenih funkcija, kao i drugih privrednih društava sa potrebom uvođenja dobrih pravila korporativnog upravljanja u privrednim društvima i javnim preduzećima, diplomiranim pravnicima, finansijskim stručnjacima i menadžerima u privrednim društvima koja u svom poslovanju primenjuju i nastoje da afirmišu korporativno upravljanje kao put za stvaranje bolje ekonomske pozicije i postizanja veće efikasnosti društva. Predavač na seminaru bila je dr Ljiljana Rajnović, ekspert za poslovno pravo, tržište hartija od vrednosti, restukturiranje i  reorganizaciju, stečaj i likvidaciju.


24. jun 2016.

"EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PREKRŠAJIMA I POSLEDNjE IZMENE IZ 2016. GODINE“

Privredna komora Beograda i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast završili su sa serijom jednodnevnih radionica na temu „Efekti primene Zakona o prekršajima i poslednje izmene iz 2016. godine“ koje su realizovane u periodu od maja do juna 2016. godine.

Predavači na trećoj radionici bili su sudija Prekršajnog apelacionog suda Zoran Pašalić, predsednik Suda i Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

  • Najznačajnije novine u Zakonu o prekršajima i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima
  • Odgovornost za prekršaj privrednih subjekata (preduzetnika i pravnih lica) i odgovornih lica.
  • Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku
  • Izmene u sistemu prekršajnih sankcija
  • Prekršajni nalog
  • Sporazum o priznanju prekršaja
Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će u saradnji sa USAID-om nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, o čemu će njeni članovi biti blagovremeno obavešteni.


17. jun 2016.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju i upravljanje projektima 16. i 17. juna 2016. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu: Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke i to:


3. jun 2016.

EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PREKRŠAJIMA I POSLEDNJE IZMENE IZ 2016. GODINE

Privredna komora Beograda i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast nastavili su realizaciju serije jednodnevnih radionica na temu "Efekti primene Zakona o prekršajima i poslednje izmene iz 2016. godine".
Predavači na drugoj radionici bili su sudija Prekršajnog apelacionog suda Zoran Pašalić, predsednik Suda i Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu.
Na radionici su obrađene sledeće teme: Najznačajnije novine u Zakonu o prekršajima i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, Odgovornost za prekršaj privrednih subjekata (preduzetnika i pravnih lica) i odgovornih lica, Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku, Izmene u sistemu prekršajnih sankcija, Prekršajni nalog, Sporazum o priznanju prekršaja.
Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će u saradnji sa USAID-om nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, a sledeća radionica biće održana 24. juna 2016. godine.


27. maj 2016.

XXV SUSRETI PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE: "PRAVO I PRIVREDNO POSLOVANJE"

U Vrnjačkoj Banji, u prepunoj sali Kongresnog centra hotela "Zvezda", u organizaciji Udruženja pravnika u privredi Srbije i  časopisa "Pravo i privreda", uz podršku Privredne komore Beograda, Privredne komore Srbije, "Energoprojekt holdinga", "Imleka" i "Intermexa", u periodu od 25. do 27. maja 2016. godine, održani su XXV Susreti pravnika u privredi Srbije sa osnovnom temom: "Pravo i privredno poslovanje".  Tema je obrađena kroz sledeće tematske oblasti: Osnovna tema; Pravo privrednih društava; Pravo konkurencije; Pravo bankarskog poslovanja; Privredni sporovi – sudski i arbitražni; Trgovinsko pravo; Međunarodno privredno pravo; Pravo intelektualne svojine;Pravo potrošača; Privrednopravno okruženje; Privredni criminal; Pravo potrošača; Finansijska tržišta; Radno i socijalno pravo; Poresko pravo.
Rad  na Susretu je organizovan kroz sekcije oko 400 učesnika (pravnika iz privrede, pravosuđa, uprave i drugih organizacija), uz učešće oko 150 podnosilaca referata iz zemlje, kao i iz Nemačke, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Usvojene su sledeće poruke sa Savetovanja:poruke

19. maj 2016.

REGIONALNA KONFERENCIJA"ZAPOŠLJAVANJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH GRUPA"

U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije i Kancelarije atašea za rad i socijalna pitanja Republike Austrije u Beogradu, u Klubu poslanika u Beogradu, održana je Regionalna Konferencija Zapošljavanje teže zapošljivih grupa. Na konferenciji su održane četiri panel diskusije na sledeće teme: Aktivacija i podrška zapošljavanju mladih, Profesionalna rehabilitacija i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Obrazovanjem i veštinama do teže zapošljivih kategorija i Podrška na putu do uspešnog preduzetnika. Učesnici na panelima su bili predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, predstavnici nacionalnih službi za zapošljavanje zemelja u regioni, kao i predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, Međunarodne organizacije rada, privrednih komora, Beogradske otvorene škole, kao i drugi relevantni učesnici.  Prema rečima direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, Zorana Martinovića, u aprilu ove godine sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje zaposleno je 26.565 osoba koje su prijavljene na obavezno socijalno osiguranje. Takođe je  istaknuta potreba za donošenjem novog Zakona o socijalnom osiguranju, koji će regulisati položaj svih kategorija. Prema rečima ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandra Vulina, napori ovog Ministarstva i Nacionalne službe za zapošljavanje, u narednom period će biti usmereni prema zapošljavanju teže zapošljivih kategorija.


12. maj 2016.

PREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA: "PRIVATNA BEZBEDNOST - PRAVNA I SOCIJALNA DIMENZIJA" 

Privredna komora Beograda je, u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti i Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, organizovala skup na kome je izvršena prezentacije naučne monografija na temu: ’’Privatna bezbednost-pravna i socijalna dimenzija“.
Prezentaciju stručne literature izvršio je njen autor dr Dejan Labović, predstavnik Ministarstva odbrane Republike Srbije.
Dvodecenijska pravna neuređenost oblasti privatne bezbednosti, shvaćene kao privrednog sektora, čija je delatnost pružanje usluga fizičke i tehničke zaštite lica, imovine i poslovanja u najširem smislu, uključujući obavezno obezbeđenje objekata od interesa za odbranu zemlje, obezbeđenje transporta i prenosa novca i ostalih vrednosnih pošiljaka i održavanja reda na javnim skupovima, izazvala je brojne probleme i pokrenula negativne trendove, produkujući implikacije po sistem nacionalne bezbednosti u celini.


10. maj 2016.

"EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PREKRSAJIMA I POSLEDNjE IZMENE IZ 2016. GODINE"

Privredna komora Beograda i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast započeli su  realizaciju serije jednodnevnih radionica na temu "Efekti primene Zakona o prekršajima i poslednje izmene iz 2016. godine", koje će se realizovati u maju i junu 2016. godine.
Predavači na prvoj radionici bile su sudije Prekršajnog apelacionog suda Zoran Pašalić, predsednik Suda i Ana Đurović.
Na radionici su obrađene sledeće teme:

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost