CILJEVI ERUSRS-A I SPROVOĐENJE PROJEKTA

Ciljevi ERUSRS-a

 • Ubrzati privredni i održivi razvoj savske regije;

 • Unaprediti ekonomske odnose kao i prometnu i komunikacijsku infrastrukturu;

 • Uspostaviti bolje veze na području turizma, zaštite životne sredine i nauke;

 • Podsticati povezivanje preduzetnika i zajednička ulaganja;

 • Sprovoditi zajedničke edukativne programe, sa svrhom jačanja preduzetničke matrice;

 • Promovisati obnovu i razvoj plovidbe rekom Savom, kao i nautički turizam;

 • Prezentovati multikulturalne sadržaje savske regije;

 • Jačati prekograničnu i međuregionalnu saradnju;

 • Razvijati savsku regiju kao privlačno mesto za ulaganje i rad u okviru EU.


Sprovođenje projekta

Protokolom o regionalnoj saradnji članica projekta „Ekonomska regija u slivu reke Save“, usaglašena je i njegovo organizaciono sprovođenje putem nadležnih tela:

 • Forum predsednika (konstituisan od predsednika partnerskih privrednih komora);

 • Predsedavajući (bira ga Forum predsednika s jednogodišnjim mandatom); 

 • Sekretarijat  (stručnjaci tima predsedavajućeg);

 • Radne grupe (formira ih Forum predsednika za različita područja saradnje).


Projekat ERUSRS