O ZAJEDNICI

 

Zajednica opštih udruženja preduzetnika, obrazovana je kao organ rada opštih udruženja i predstavlja oblik organizovanja beogradskih preduzetnika. Kriterijumi za osnivanje, sastav, organizovanje, poslovi i zadaci i druga pitanja od značaja za rad Zajednice, uređuju se odlukom Skupštine Komore, Pravilnikom o izborima i Pravilnikom o organizaciji.

Opšta udruženja osnivaju preduzetnici u cilju zajedničkog unapređivanja rada i poslovanja, usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa, predlaganja mera za poboljšanje uslova poslovanja, ekonomskog položaja i socijalne sigurnosti, kao i u cilju razmatranja i rešavanja drugih pitanja od zajedničkog interesa.

Članovi opšteg udruženja su preduzetnici koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju privrednu delatnost i njihove zadruge. Rad Zajednice organizuje i njome rukovodi sekretar Zajednice opštih udruženja. 

Opšta udruženja delegiraju svoje predstavnike u Zajednicu opštih udruženja preduzetnika Privredne komore Beograda. U Zajednici trenutno aktivno učestvuje  16 opštih i strukovnih udruženja za područje grada Beograda, sa tendencijom stalnog rasta njihovog broja.

Zajednica opštih udruženja preduzetnika aktivno sarađuje sa Skupštinom grada Beograda – Sekretarijatom za privredu, organima lokalne samouprave, nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije, vladinim i nevladinim agencijama i organizacijama, koje se kroz svoje ciljeve zalažu za kreiranje boljeg i stimulativnijeg privrednog i poslovnog ambijenta Grada Beograda i Republike Srbije. Zajednica preduzetnika Privredne komore Beograda, delegira svoje predstavnike u Zajednicu preduzetnika Privredne komore Srbije.

Osnovni pojmovi:

  • Preduzetnik je fizičko lice koje zbog sticanja dobiti osniva radnju i samostalno obavlja delatnost;
  • Radnja podrazumeva: prodavnicu, zanatsku ili drugu radionicu, servis, agenciju, studio, biro za intelektualne usluge i slično;
  • Za obavljanje delatnosti preduzetnik može osnovati samo jednu radnju, s tim da svoju delatnost može obavljati u više poslovnih prostora na teritoriji iste ili više opština;
  • Odgovornost preduzetnika je neograničena, odnosno, za razliku od vlasnika preduzeća, on celokupnom svojom imovinom odgovara za sve obaveze koje nastanu u obavljanju delatnosti radnje;

Preduzetnici svoje radnje registruju u Agenciji za privredne registre.

Za obavljanje samostalne delatnosti, preduzetnik osniva radnju, odnosno odgovarajući oblik poslovanja (radionica, kancelarija, biro, servis, agencija, studio, pansion, apoteka, ordinacija i sl. Osnivač može osnovati samo jednu radnju s tim što delatnost može obavljati i u više posebnih prostora na teritoriji iste ili više opština. Fizička lica mogu osnovati ortačku radnju. Ortačku radnju može osnovati najviše deset osnivača. Međusobni odnosi osnivača ortačke radnje uređuju se ugovorom. Ortačka radnja prestaje sa radom ako ostane jedan osnivač. Osnivač, odnosno osnivači upravljaju radnjom, odnosno ortačkom radnjom. Osnivač zastupa i predstavlja radnju. U slučaju predviđenom ovim zakonom radnju mogu zastupati drugi radnici zaposleni u radnji (poslovođe).

 

Fizičko lice može osnovati radnju ako ispunjava sledeće uslove:

 

  1. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost, ako ovim zakonom za obavljanje određenih delatnosti nije drukčije određeno;
  2. Da je poslovno sposoban;
  3. Da mu pravosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje određene delatnosti, odnosno da mu pravosnažnim rešenjem o prekršaju nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, dok traju pravne posledice osude, odnosno mere.
  4. Da ima opremu i kadrove koji su propisani za obavljanje delatnosti, kao i odgovarajući prostor, osim ako priroda delatnosti, odnosno poslova to ne zahteva.


Članovi porodičnog domaćinstva osnivača radnje mogu raditi u radnji i bez zasnivanja radnog odnosa. Članovima porodičnog domaćinstva u smislu zakona, smatraju se: bračni drug, deca i roditelji.

Radnja se osniva na neodređeno ili određeno vreme. Radnja prestaje sa radom odjavom. Firma je ime pod kojim se vodi radnja, odnosno obavlja delatnost. Preduzetnik može da obavlja svaku delatnost, osim delatnosti za koju je posebnim zakonom propisano da je ne može obavljati radnja.

 


Preduzetništvo

Info