UDRUŽENJE FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

Vera Dostanić
diplomirani ekonomista
investicioni savetnik
sekretar Udruženja
e-mail: vera.dostanic@pks.rs
tel. (+381 11) 2688 088

Udruženje finansijskih organizacija Privredne komore Beograda zastupa interese banaka, organizacija osiguranja, brokersko - dilerskih društava, fondova i privrednih društava koja se bave uslugama finansiranja. Članice Udruženja zapošljavaju oko 30.000 radnika na području Beograda.

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

  • Kontinuirano prati sprovođenje mera ekonomske politike i njihovo dejstvo na realni sektor, spoljnotrgovinsku razmenu, na cene i kurs dinara. Udruženje u saradnji sa članicama pokreće inicijative za izmenu postojećih i donošenje novih privredno-sistemskih mera.
  • Prati realizaciju mera monetarne i fiskalne politike i njihove efekte na opšte uslove privređivanja, naročito na finansijski sektor.
  • Sarađuje sa državnim organima u pripremi i primeni propisa iz oblasti finansija.
  • Zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese članica i inicira projekte za unapređenje saradnje realnog i finanisjskog sektora.
  • Organizuje prezentacije i sajamske nastupe finansijskih organizacija i njihovih projekata usmerenih na razvoj saradnje sa sektorom malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.
  • Organizuje seminare, okrugle stolove i panel diskusije lokalnog i regionalnog karaktera radi edukacije zaposlenih, afirmacije najbolje prakse i razvijanja proaktivnog odnosa prema inovacijama u finansijskom sektoru i oblastima infrastrukture koje ga prate.
  • Koordinira rad Sekcije za razvoj faktoringa, Sekcije za razvoj lizinga i Sekcije institucionalnih investitora, koje rade u okviru Udruženja.
  • Kroz bilten Privredne komore Beograda ''Kombeginfo'' informiše javnost o aktuelnostima iz finansijskog sektora.
Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA