INFO

 VLADA REPUBLIKE SRBIJE

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Aleksandar Vučić, predsednik
Beograd, Nemanjina 11
telefon: 3620-115
www.srbija.gov.rs

MINISTARSTVO GRAĐEVINE, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
  Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar
Beograd, Nemanjina 22-26
telefon: 3614-652; telefaks: 3616- 521
www.mgu.gov.rs

vrh

  SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Beograd, Dragoslava Jovanovića 2
telefon: 3229-678
www.beograd.org.rs

Siniša Mali
, gradonačelnik Grada Beograda

Nadležnosti Skupštine grada su:

 • donosi Statut grada i odlučuje o njegovim promenama
 • donosi odluke i druge propise i daje autentična tumačenja tih odluka i propisa
 • donosi program razvoja Grada, odnosno delatnosti za koje je nadležna i urbanističke planove
 • donosi budžet Grada i završni račun
 • osniva javna preduzeća, javne službe i učestvuje u osnivanju preduzeća od interesa za Grad
 • odlučuje o izgradnji, održavanju i korišćenju ulica, trgova i drugih javnih objekata od značaja za Grad
 • odlučuje o zaduženju Grada i o raspisivanju gradskog zajma, kao i o plasiranju sredstava Grada
 • raspisuje gradski referendum, odlučuje o narodnoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu
 • donosi osnove zaštite, korišćenjai uređenja poljoprivrednog zemlljišta i stara se o njihovom sprovođenju
 • osniva organe Gradske uprave i druge organe, stručne službe i druge organizacije od interesa za Grad
 • bira i razrešava predsednika i potpredsednika Skupštine, predsednika i članove radnih tela
 • postavlja sekretara Skupštine i njegovog zamenika
 • bira i razrešava predsednika i članove Izvršnog odbora
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore organizacija čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove opšte akte
 • odlučuje o dodeljivanju zvanja počasnog građanina Beograda, plakete grada Beograda i drugih javnih priznanja
 • odlučuje o pristupanju u članstvo organizacija gradova u zemlji i inostranstvu
 • donosi poslovnik o svom radu
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom grada

vrh

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN BEOGRADA DO 2021.

Urbanistički zavod Beograda izradio je Generalni plan Beograda do 2021. koji je Skupština grada Beograda usvojila 27. septembra 2003. godine. Koncepcija prostornog razvoja uređivanja i zaštite grada Beograda, teritorije od 3.000 km2, trebalo bi da se zasniva na podizanju stepena privlačnosti urbanog područja grada Beograda, planskim i organizacionim rešenjima.

Generalni plan Beograda
 
  JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA

DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
I IZGRADNJU BEOGRADA JP

Branislav Popović, direktor
Beograd, Njegoševa 84
telefon: 244-94-94; telefaks: 344-10-32
www.beoland.com

Skupština grada Beograda je osnivač preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.", kao organizacije sa posebnim zadacima od interesa za grad. Delatnost Direkcije obuhvata upravljanje, uređivanje, opremanje i unapređenje građevinskog zemljišta, kao i izgradnju kapitalnih objekata od značaja za Beograd.

Direkcija priprema programe uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje magistralih i drugih objekata komunalne infrastrukture. Osim ovih aktivnosti, Direkcija priprema i izrađuje studije, analize, ekspertize i konkurse za potrebe rešavanje specifičnih prostornih i infrastrukturnih problema uređenja grada.

Direkcija obračunava elemente za utvrđivanje visine zakupa i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, na osnovu kojih zaključuje ugovore sa investitorima. Za potrebe investitora priprema informacije o potencijalnim lokacijama i izrađuje potrebnu dokumentaciju, podloge i elaborate za davanje zemljišta u zakup.

vrh

  INŽINJERSKA KOMORA SRBIJE

INŽINJERSKA KOMORA SRBIJE

prof. dr Dragoslav Šumarac
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37 (II sprat)
telefon: 3248-585; telefaks: 3248-586
www.ingkomora.org.rs
info@ingkomora.org.rs

Uslovi za izdavanje licence:
Licencu može da stekne lice sa visokom odnosno višom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera, položenim stručnim ispitom i najmanje 3 godine radnog iskustva, za projektante i izvođače radova, odnosno najmanje 5 godina za planere i urbaniste i lica sa višom stručnom spremom.

Komora izdaje licence: 
odgovornog panera, odgovornog urbaniste, 
odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Postupak za izdavanje licence:
Na web-sajtu Inžinjerske komore objavljen je obrazac prijave za izdavanje licence, odluka Upravnog odbora o vrstama licenci koje izdaje Komora i spisak lica kojima je Komora izdala odgovarajuće licence.

vrh

 

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info