Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


25. novembar 2014.

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U URBANO-SAOBRAĆAJNOM RAZVOJU

U Privrednoj komori Beograda je u organizaciji Udruženja saobraćaja i telekomunikacija održan stručno-privredni  skup  na temu  "Primena informacionih tehnologija u urbano-saobraćajnom razvoju".
Urbanistički razvoj i funkcionisanje gradova i opština  značajno da se unapređuju primenom informacionih tehnologija.
Dr Šandor Šereš iz Osla u Norveškoj prezentovao je pristup inovativnih tehnologija i tzv. image algebra, kao  i na koji način rešavati probleme koji iziskuju puno sredstava putem informacionih tehnologija.
Mr Miodrag Ferenček istakao je da napredak i uređenje grada nije moguće bez planiranja i informacionih tehnologija.


Komentari
(0)

25. novembar 2014.

PROMOCIJA PROJEKTA "PODRŠKA RAZVOJU MALIH I SREDNJIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U SRBIJI" KOJI SPROVODI EBRD SMALL BUSINESS SUPPORT

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd i Privredne komore Beograda, održana  je prezentacija projekta "Podrška razvoju malih i srednjih privrednih društava u Srbiji".  Projekat je finansiran od strane Evropske unije, koji  sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) Small Business Support tim. Program traje do kraja 2016. godine. Tokom prezentacije predstavljene su mogućnosti podrške EBRD SBS programa, kroz obezbeđivanje konsultanstkih usluga za inovativno i održivo poslovanje (potrebne tehnike, veštine i know-how) namenjenih korisnicima iz sektora malih i srednjih privrednih društava, kao i mogućnosti za konsultante, uključivanjem u postojeću EBRD SBS bazu  konsultanata.
Ukoliko ste kao korisnik ili kao konsultant zainteresovani za predstavljeni EBRD Small Business Support program (EBRD SBS), potrebno je popuniti prijavni formular, kao inicijalni  korak u procesu uspešne komunikacije, zatim selekcije korisnika i dalje realizacije podrške kroz EBRD SBS program.


Komentari
(0)

25. novembar 2014. 

KONFERENCIJA "SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA"

Finansijsko restrukturiranjePredstavnici Udruženja finansijskih organizacija Privredne komore Beograda, prisustvovali su konferenciji „Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava“, koja je održana u Privrednoj komori Srbije. Ministar privrede, Željko Sertić je u uvodnom obraćanju na Konferenciji o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, izjavio da je samo 30 zahteva za sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava malo u odnosu na mogućnosti koje takav model konsolidacije pruža. Polovina zahteva je do sada rešena i formirana je radna grupa koja će predložiti izmene zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju. Sertić je ocenio projekat u kome je učestvovala PKS kao izuzetno važan i da je neophodno posvetiti posebnu pažnju malim i mikro preduzećima.
Milivoje Miletić, v.d. predsednika Privredne komore Srbije, rekao je da je glavna razlika između UPPR-a i sporazumnog finansijskog restrukturiranja u tome što je drugi model kratak, efikasan i pouzdan način za rešavanje dužničko-poverilačkih odnosa, a troškovi su pri tome minimalni. Miletić je naglasio da postupak sporazumnog finansijskog restrukturiranja treba što više afirmisati i primenjivati. Cilj je sporove između dužnika i poverilaca što manje rešavati u sudovima a što više medijacijom.


Komentari
(0)

24. novembar 2014.

"PROJEKAT TOPLOVOD OBRENOVAC-BEOGRAD" DUGOROČNA ENERGETSKA STABILNOST

U Privrednoj komori  Beograda održan je stručni skup na kome se govorilo o jednom od najznačajnijih projekata za grad Beograd i beogradsku privredu, "Toplovod Obrenovac-Beograd".
Intezivna saradnja Grada, javnih privrednih društava i Privredne komore Beograda ubrzava proces realizacije brojnih projekata, koji predstavljaju veliku šansu za pokretanje domaće privrede. O značaju "Projekta toplovod Obrenovac-Beograd" i koliko on može da unapredi privredni ambijent, govorili su gradski sekretar za energetiku, Marko Stojanović, predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, profesori Mašinskog fakulteta i predstavnici Beogradskih elektarana. Oni su se složili da ovaj Projekat predstavlja jedan od najisplativijih investicionih ulaganja u Srbiji u ovom trenutku, i da je višestruko koristan za Beograd, Beogradske elektrane, TENT, EPS.
U smislu pokretanja domaće privrede "Projekat toplovod Obrenovac-Beograd" značajan je u segmentu elektromašinogradnje, a obezbeđuje dugoročnu energetsku stabilnost Srbije i oslobađa količine gasa za korišćenje u druge svrhe , za kogenerativna postrojenja, industriju, privredu.
Na sastanku je istaknuto da je Projekat opravdan i sa aspekta zaštite čovekove okoline i energetske efikasnosti.


Komentari
(0)

24. novembar 2014. 

ODRŽANA ZAJEDNIČKA SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA ZA TURIZAM PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Novi zakon o zaštiti potrošača treba da ojača institucionalni okvir zaštite potrošača, osnaži potrošački pokret, unapredi vansudsko rešavanje sporova i nacionalne norme uskladi sa direktivama EU, istaknuto je u Privrednoj komori Srbije, na zajedničkoj sednici Odbora Udruženja za turizam Privredne komora Srbije i Privredne komore Beograda.
Nevena Praizović iz Sektora za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predstavila je novi Zakon o zaštiti potrošača istakavši da je cilj da se predstavnici privrede, članovi komora, upoznaju sa novinama koje donosi taj pravni akt, kako bi mogli efikasno da ga primenjuju u praksi.


Komentari
(0)

24. novembar 2014.

ŽIVOTNA SREDINA I KLIMATSKE PROMENE - ZAVRŠEN BILATERALNI SKRINING ZA POGLAVLjE 27

Pregovaračka grupa Republike Srbije za poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene) predstavila je u Briselu, u periodu od 17-21. novembra  2014. godine stanje životne sredine u Republici Srbiji. Prikazano je stanje u oblastima: horizontalno zakonodavtsvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, zaštita prirode, buka, klimatske promene, industrijsko zagađenje, hemikalije, civilna zaštita i zaštita voda. Takođe predstavljeni su načelni planovi u pogledu postizanja pune transpozicije, koraci u daljoj implementaciji, kao i mere jačanja kapaciteta i pripreme planskih dokumenata.


Komentari
(0)

24. novembar 2014.

PROGNOZE MMF-A

MMF predviđa da će bruto društveni proizvod Srbije ove godine biti manji, delom zbog poplava, delom zbog pada tražnje i lošeg poslovanja preduzeća. Od kraja 2013. inflacija je ispod planirane, stopa nezaposlenosti iznad 17 odsto je ozbiljan problem, a očekuje se i rast budžetskog deficita na osam odsto BDP-a kao i rast javnog duga na 68 odsto. Novi ekonomski program vlade podrazumeva strukturne reforme i ambicioznu fiskalnu konsolidaciju. Cilj je da se zaustavi rast javnog duga koji bi trebalo da počne da opada od 2017 godine.     


Komentari
(0)

22. novembar 2014.

TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP – DAJTE SMISAO VAŠIM PODACIMA

U Privrednoj komori Beograda u periodu od 20-22. novembra 2014. godine, održan je  trodnevni trening na temu: PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima. Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je  fantastičan alat u svetu analize podataka čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI), a istovremeno korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza poslovnih podataka i to bez pomoći IT odeljenja.


Komentari
(0)

21. novembar 2014.

U SRBIJI VIŠE OD 1900 PREDUZEĆA U STEČAJU

U Srbiji ima oko 1.360 privatnih preduzeća koja su u stečaju i oko 550 preduzeća gde je država većinski vlasnik a nalaze se u stečaju, rekla je u četvrtak (20. novembra 2014. godine) vršilac dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Ivana Mikić u Leskovcu.  Mikić je, u razgovoru sa direktorima preduzeća u stečaju na području Jablaničkog okruga, predstavnicima banaka i lokalne samouprave, istakla da izmenjen i dopunjen Zakon o stečaju omogućava efikasnije i transparentnije sprovođenje stečajnih postupaka.


Komentari
(0)

20. novembar 2014.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE DA DONESE ZAKON O ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA

Uprkos dugoj i bogatoj zadružnoj tradiciji i značajnoj ulozi zadruga u razvoju poljoprivrede u Srbiji, sa sigurnošću se može istaći da se mogućnosti zadrugarstva u rešavanju ekonomskih i društvenih problema, posebno u ruralnim sredinama, danas ne koriste na pravi način, zaključak je okruglog stola Zadrugarstvo i udruživanje u poljoprivredi Srbije, održanog u Privrednoj komori Beograda. Da bi se poljoprivrednici udružili u zadruge ili druge oblike  organizovanja, potrebna je pomoć i lokalne samouprave, uspešnih zadruga, zadružnih saveza, privrednih komora, stručnih savetodavnih službi, naučno-obrazovnih institucija, a naročito resornih ministarstava. Ovakvo stanje u zadrugarstvu Srbije koje za posledicu ima, iz godine u godinu, sve manji broj zadruga i zadrugara, sve manji broj zaposlenih u zadrugama i naravno sve manji obim prometa roba i usluga, zahteva hitna rešenja, a pre svih donošenje Zakona o zemljoradničkim zadrugama. 


Komentari
(0)

19. novembar 2014.

ODRŽANA 2. MEĐUNARODNA STRUČNA KONFERENCIJA SAMKB "KORPORATIVNA BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI 2014"

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa partnerima iz regiona organizovala je 2. Međunarodnu stručnu konferenciju "KORPORATIVNA BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI 2014", koja je održana 19. novembra 2014. godine na Nacionalnoj vozačkoj akademiji - NAVAK, Subotište. Organizatori Skupa bili su Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, Privredna komora Beograda, Asocijacija menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne evrope (SECSA) i Nacionalna vozačka akademija (NAVAK).

Ovogodišnji međunarodni skup okupio je menadžere korporativne bezbednosti iz javnog i privatnog sektora u Republici Srbiji, ali i regiona, sa željom da se razmene iskustava i  primeri dobre prakse u zemlji i regionu (Slovenija, Hrvatska, BiH, Makedonija i dr) i predstavlja značajan doprinos regionalnom povezivanju i prožimanju struke, nauke i prakse u oblasti korporativne bezbednosti, kao i unapređenju poslovanja poslovnih subjekata u savremenom kompleksnom okruženju.
U svečanom obraćanju predsednik SAMKB, prof. dr Dragan Trivan istakao je da inicijativa o potrebi organizovanja ovakvih stručnih skupova potekla od članova Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, koja od oktobra 2011. godine deluje u Republici Srbiji kao nevlаdino i neprofitno strukovno udruženje, s ciljem razvijanja novih znanja, razmatranja strategijskih pitanja bezbednosti i razmene stručnih iskustava vezanih za unаpređenje poslovаnja u oblаsti korporativne i industrijske bezbednosti i uprаvljаnja bezbedonosnim rizicimа.


Komentari
(0)

18. novembar 2014.

VI REGIONALNA KONFERENCIJA O ZDRAVSTVENOM, WELLNESS I SPA TURIZMU 2014

Šesta CEI konferencija o zdravstvenom, wellness i spa turizmu pod nazivom “Regionalne šanse i izazovi”, održana je dana 18.novembra 2014. godine u Beogradu, u hotelu “M“, u organizaciji Klastera zdravstvenog, wellness i SPA turizma Srbije, pod pokroviteljstvom Centralno-evropske inicijative, uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Kluba privrednih novinara. Teme ovogodišnje konferencije bili su primeri dobre prakse u promociji, klasterizaciji i banjskom turizmu u Jugositočnoj Evropi.
Na ovogodišnjoj konferenciji učestvovali su predstavnici vladinog sektora, Privredne komore Beograda i lideri u oblasti zdravstvenog, wellness i spa turizma iz deset zemalja i to: Austrije, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Bugarske, Bosne i  Hercegovine,  Makedonije, Crne Gore i Srbije.


Komentari
(0)

18. novembar 2014.

MINISTARSTVO DA DONESE PLAN POLITIKE SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI

Na sednici Odbora Udruženja, na kojoj su usvojeni  Izveštaj o radu Udruženja u 2014. godini i Program rada za 2015. godinu, pokrenuta je i inicijativa za izmenu odluka iz nadležnosti Skupštine Grada koje utiču na kvalitet poslovnog ambijenta.  Zaključeno je da je privrednim subjektima potrebna pomoć i podrška Komore u prevazilaženju administrativnih prepreka na svim nivoima, od opštinskog do republičkog. S obzirom da će naredne godine biti ukinute kvote za mleko i da se očekuje višak mleka iz EU na tržištu Srbije, domaću proizvodnju je neophodno zaštititi.  U tom cilju se od nadležnog Ministarstva traži da zadrži premiju za mleko i u narednoj godini, kao i da donese Plan politike subvencija . Ovaj dokument bi omogućio poljoprivrednim proizvođačima da usklade svoje proizvodne i finansijke planove. Konzistentnost politike subvencija bi omogućila i veće investicije, a ne samo održavanje tekuće likvidnosti, zaključek je sednice.


Komentari
(0)

17. novembar 2014.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE "NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014."

U Privrednoj komori Beograda je održana jednodnevna EU info radionica, u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: Info sesija - EU fondovi za privredu Srbije "Novi EU programi 2014-2020. i Finansijske mogućnosti za privredu u 2014. godini"


Komentari
(0)

17. novembar 2014.

ODBOR UDRUŽENJA SOCIJALNIH, DRUŠTVENIH I LIČNIH USLUŽNIH DELATNOSTI: NA TERITORIJI BEOGRADA IZGRADNJA 30 KOŠARKAŠKIH TERENA 

U Privrednoj komori Beograda je održana XI sednica Odbora Udruženja socijalnih, društvenih i ličnih uslužnih delatnosti, na kojoj je, pored ostalih tema, razmatrana i mogućnost izgradnje novih košarkaških terena širom Srbije.
Zoran Puhač je istakao da kompanija Mozzart pokušava da donira sredstva za 100 košarkaških terena na teritoriji Srbije. Beograd prema svim pokazateljima čini trećinu Srbije, tako da se planira, na široj teritoriji Beograda, realizacija izgradnje 30 košarkaških terena, rekao je Puhač.
Ranko Matijašević iz Centra za kulturu i sport Šumice je istakao da je za ideju u vezi izgradnje košarkaških terena prava adresa SSAB i da je osnovni cilj da preko ovog strukovnog saveza vratimo decu na terene. Ovoj humanoj akciji nije cilj lična promocija i marketing, već ona pokazuje korist, društvenu odgovornost i brigu za decu i omladinu.


Komentari
(0)

17. novembar 2014.

PRESKUPO UKIDANJE PREMIJE ZA MLEKO   

Uprkos najavama da će Srbija ukinuti premije za mleko, iz Ministarstva poljoprivrede tvrde da premije ostaju iste. Ministarstvo nije zadovoljno dosadašnjom količinom proizvedenog mleka, a proizvođači i otkupljivači negoduju zbog najave mogućeg ukidanja subvencija. Razmatra se i mogućnost subvencionisanja po grlu, što je praksa u Evropskoj uniji. Tome se ne raduju mali proizvođači i oni čija grla nisu umatičena, odnosno registrovana. Država daje premiju za 130.000 grla i ona je manja nego u zemljama u okruženju. U Srbiji krave daju u proseku upola manje mleka nego u EU. Evropski rang dosežu samo veliki proizvođači. Direktor "Imleka" Slobodan Petrović kaže da premije ne treba da budu iste svima, nego raspoređene po kvalitetu i količinama. Srbija svoju referentnu laboratoriju gradi decenijama, otvaranje najavljuje svake godine, a najnoviji rok je 2015.


Komentari
(0)

17. novembar 2014.

OIE U JUGOISTOČNOJ EVROPI - GEOSEE

U cilju promocije korišćenja obnovljivih izvora energije (OIE) u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine predstavljeni su završni rezultati regionalnog projekta „Inovativni način korišćenja niskotemperaturnih geotermalnih resursa u jugoistočnoj Evropi – GeoSEE“.
Prof. dr Mirko Komatina, rukovodilac projekta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je naglasio da ovaj projekat ima za cilj da doprinese bržem razvoju i implementaciji energetski efikasne tehnologije bazirane na obnovljivim izvorima energije na području JI Evrope. Kao rezultat projekta, urađena je analiza potencijala OIE u svim zemljama-partnerima na projektu, uz mapiranje njihovih lokacija. Tako su sad na jednom mestu dostupni podaci o potencijalima, kao i moguće lokacije za neke buduće investicije.


Komentari
(0)

14. novembar 2014.

IZUZETAN POTENCIJAL ZA UNAPREĐENJE SARADNJE SRBIJE I KINE

Predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić ugostio je delegaciju ambasade NR Kine, predvođenu ekonomskim savetnikom g. Zhu Lianqiem, koji je ocenio da se tradicionalno prijateljski odnosi dveju zemalja konstantno razvijaju, te da će poslovni i politički Samit  premijera 16 CEE zemalja i Kine, u decembru ove godine, rezultirati nizom poslovnih dogovora i projekata između Srbije i Kine. Ekonomski savetnik g. Zhu je naglasio da Kina propagira saradnju na obostranu korist i da su kineske kompanije stimulisane da nastupaju direktno kao investitori na srpskom tržištu. Privredna komora Beograda upravo jeste idealan partner i platforma za povezivanje domaćih kompanija koje su u privatizaciji, stečaju ili u potrazi za partnerima radi proširenja poslovanja i modernizacije. Postignut je dogovor da će strane u saradnji organizovati B2B i prezentaciju potencijala domaće privrede tokom Biznis foruma u decembru ove godine.


Komentari
(0)

14. novembar 2014.

EVLIA - ODRŽANA OBUKA ZA IDENTIFIKACIJU I PROCENU VREDNOSTI NEMATERIJALNIH DOBARA MSP

EVLIA projekatNematerijalna dobra igraju vrlo značajnu ulogu u obezbeđenju konkurentnosti MSP.  Sve više se smatraju ključnim faktorom u stvaranju vrednosti organizacije i povezana su sa novim pristupom upravljanju, čiji je cilj dugoročna dobit.
Da bi se shvatio način na koji nematerijalna sredstva stvaraju vrednost u MSP, sproveden je niz istraživanja i sačinjeni su razni okviri i pristupi izveštavanju. U isto vreme, nematerijalna sredstva MSP su inkorporirana u modele procene vrednosti koje primenjuju komercijalne banke i koji doprinose povećanju transparentnosti organizacije i većem rejtingu. U situaciji kada kompanija poseduje nematerijalnu imovinu – izuzetno je važno jasno istaći ove aspekte, koji kompaniju izdvajaju u odnosu na postojeće konkurente! U nekim situacijama – nematerijalna imovina predstavlja najvredniju imovinu kompanije.


Komentari
(0)

14. novembar 2014.

BESPLATNA APLIKACIJA ZA E-CARINU DOSTUPNA SVIMA

U želji da svi korisnici imaju istovetne uslove carinskog poslovanja, Uprava carina Republike Srbije je 10. novembra 2014. godine objavila besplatnu web aplikaciju za pristup Novom kompjuterizovanom tranzitnom sistemu (NCTS) https://eccgw.carina.rs/ncts/. Aplikacija je namenjena pre svega malim i srednjim preduzećima, odnosno onima koji zbog nedostatka sredstava nisu mogli samostalno da je nabave na tržištu.
- Prioritet Uprave carina je da pruži podršku razvoju privrede Srbije i u tom smislu se preduzimaju konkretne mere kako bi se omogućilo kompanijama da lakše i brže posluju. Elektronska komunikacija sa velikim sistemima poput carine podrazumeva da privrednici moraju da ojačaju svoje informacione (IT) kapacitete, što često predstavlja dodatan trošak i opterećenje, posebno za mala i srednja preduzeća - navela je Uprava na svom sajtu.
Izvor: Ekapija


Komentari
(0)

14. novembar 2014.  

PRIORITETI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2015. GODINI

Tematski deo proširene sednice Odbora Udruženja informatičke delatnosti je bio posvećen prioritetima razvoja informacionog društva u Srbiji za 2015. godinu. Po ovom pitanju, aktivno učešće u radu sednice je uzeo Sava Savić, pomoćnik ministra za informacino društvo u Ministarstvu trgovine, turizma i komunikacija. Informaciono društvo obuhvata informatizaciju svih delatnosti jednog modernog društva, a IT sektor je prepoznat kao strateški sektor u Srbiji. U prvoj polovini 2015. godine će biti usvojen  novi Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Srbiji do 2020. godine i obuhvataće predloge za izmenu i dopunu postojeće zakonske regulative. Prioriteti su donošenje Zakona o elektronskom poslovanju, Zakona o informacionoj bezbednosti kao i razvoj infrastrukture novih servisa, sa ciljem podsticaja razvoja i primene elektronskog poslovanja u Republici Srbiji.


Komentari
(0)

14. novembar 2014.

DVANAESTA RADIONICA: NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

Na radionici Novine u Zakonu o prekršajima su obrađene sledeće teme: Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima; Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata; Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku; Izmene u sistemu prekršajnih sankcija; Prekršajni nalog; Sporazum o priznanju krivice
Radionicu „Novine u Zakonu o prekršajima“, u Privrednoj komori Beograda, u ovoj godini, pohađalo je više od 500 učesnika, a zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, u saradnji sa prekršajnim sudovima u Republici Srbiji, USAID-om i drugim relevantnim institucijama, o čemu će članovi Komore biti blagovremeno obavešteni. 


Komentari
(0)

13. novembar 2014.

DOBRA PERSPEKTIVA ZA RAZVOJ PRIVREDNE SARADNJE SRBIJE I TURSKE  

TurskaNa inicijativu ambasadora Republike Turske u Beogradu Mehmeta Kemala Bozaja, u Privrednoj komori Beograda održan je konstruktivan sastanak o unapređenju ekonomskih odnosa Srbije i Turske. Ambasador je ocenio da se privredna saradnja dveju zemalja na svim nivoima konstantno razvija, a da je pokretač razvoja upravo privredna saradnja. Turska je zbog političkih kriza na Bliskom istoku, Krimu i u severnoj Africi okrenuta Balkanskom poluostrvu, a činjenica da su i Turska i Srbija na putu evropskih integracija dodatno zbližava naše zemlje. Dodao je da je pravni okvir za privrednu saradnju nedavno unapređen i da više nema prepreka razvoju odnosa i investiranju u srpsku privredu.
Predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić složio se da je potencijal za saradnju Turske i Srbije veoma veliki. Regionalna saradnja, ekonomske integracije i otvaranje tržišta od presudnog su značaja za prevazilaženje posledica krize, koje mnoge države iz regiona još uvek trpe. Nedovoljna konkurentnost Srbije ne može biti rešena bez investicija, a prioritet je edukacija preduzetnika i uvođenje standarda u njihovo poslovanja, gde bi nam pomoć bila dragocena.


Komentari
(0)

13. novembar 2014.

STRUČNI SKUP: ELEKTRONSKA TRGOVINA - RAZVOJ I PREPREKE

Udruženje trgovine Privredne komore Beograda organizovalo je stručni skup na temu: Elektronska trgovina – razvoj i prepreke. O aktuelnoj situaciji u oblasti elektronskog poslovanja u Srbiji, on-line prodavnicama i upotrebi platnih kartica na internetu, prezentacije su realizovali: Sava Savić -pomoćnik ministra u Sektoru za informaciona društva pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija; Marko Ilić - izvršni direktor e-prodaje u Ringier Axel Springeru i Marko Rizovski POS&E-Commerce Specialist u UniCredit banci.
Prema rečima Savića, strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine, elektronska trgovina je utvrđena kao jedna od prioritetnih oblasti razvoja.    


Komentari
(0)

12. novembar 2014.

SKUPŠTINA ZADRUŽNOG SAVEZA BEOGRADA

Na petoj sednici Skupštine Zadružnog saveza Beograda istaknuto je da se zadružni sektor suočava s brojnim problemima počev od finansijske iscrpljenosti, velikog dispariteta cena repromaterijala i gotovih proizvoda, nerešenih vlasničkih odnosa nelojalne konkurencije i neobuhvaćenosti zadruga merama agrarne politike. Zaključeno je da je neophodno što pre usvojiti novi Zakon o zadrugama i sistemski početi rešavati probleme u zadrugarstvu, a sve u cilju  afirmacije zadrugarstva i podsticanja u udruživanje poljoprivrednih proizvođača, kao imperativ za dugoročni razvoj poljoprivrede Srbije.


Komentari
(0)

12. novembar 2014.

OKRUGLI STO: "MUNICIPALNE OBVEZNICE – MOTOR RAZVOJA LOKLANIH SAMOUPRAVA"

U organizaciji Centra za javno-privatno partnerstvo, upravljanje projektima i razvoj akcionarstva, a u saradnji sa Komisijom za haritje od vrednosti RS, Centralnim registrom i Stalnom konferencijom gradova i opština, u Privrednoj komori Beograda održan je okrugli sto na temu: „Municipalne obveznice – motor razvoja lokalnih samouprava“
Okrugli sto je bio namenjen gradskim opštinama, lokalnim samoupravama, privrednim društvima i svim ostalim zainteresovanim stranama. Cilj okruglog stola je bio da informiše sve prisutne o dosadašnjim rezultatima u emisiji municipalnih obveznica, kao i da informiše predstavnike gradova i opština o mogućnostima koje se pružaju korišćenjem ovih finansijskih instrumenta.


Komentari
(0)

10. novembar 2014.

OTVOREN SAJAM NAMEŠTAJA U BEOGRADU

Proizvođači nameštaja iz Srbije kontinuirano ostvaruju suficit, izvoze finalne proizvode na zahtevna tržišta i oslanjaju se na domaće sirovine, rekao Milivoje Miletić, v.d. predsednika PKS i predsednik Privredne komore Beograda, otvarajući 52. međunarodni Sajam nameštaja.
Milivoje Miletić, v.d. predsednika Privredne komore Srbije i predsednik Privredne komore Beograda, otvorio je 52. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije u hali 4 Beogradskog sajma. U okviru Sajma nameštaja, prestižne manifestacije sa najvišom međunarodnom licencom, održava se i i međunarodna izložba mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju. Pod sloganom „Obradujte svoj dom“, predstavilo se 300 izlagača, od čega čak jedna trećina iz inostranstva. Sajam se održava 52 godine za redom i predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija Beogradskog sajma, a ključni je događaj za drvnoprerađivački kompleks u Srbiji. 


Komentari
(0)

8. novembar 2014.

JAKE KOMORE ZA JAČE EKONOMIJE

„Privredna komora Srbije je, u sklopu celovitih reformi koje sprovodi Vlada Srbije za ozdravljenje srpske ekonomije i unapređenje klime za poslovanje i investiranje, pokrenula aktivnosti za modernizaciju i reorganizaciju komorskog sistema Srbije po uzoru na komore razvijenih zemalja, na principima efikasnosti, racionalizacije i funkcionalne podele posla. Stoga su u radnu grupu koja radi na kreiranju novog modela funkcionisanja komorskog sistema Srbije, osim PKS i regionalnih privrednih komora, uključeni i predstavnici komorskog sistema Austrije i Nemačke, čije komore imaju veliki ugled i značajan uticaj na kreiranje ekonomskog ambijenta”, izjavio je u Atini, Milivoje Miletić, vršilac dužnosti predsednika Privredne komore Srbije i predsednik Privredne komore Beograda, na zasedanju Generalne skupštine Asocijacije balkanskih komora (ABC) posvećenom razvoju komorskog sistema i modalitetima prilagođavanja komorskog rada uslovima krize i visoke stope nezaposlenosti.


Komentari
(0)

8. novembar 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE

– (Harmonizacija poreskog zakonodavstva Srbije sa poreskim pravom Evropske unije i Porez na dohodak građana)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put je organizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U četvrtoj nedelji Specijalističke obuke koja je realizovana 7. i 8. novembra 2014. godine, bilo je reči o harmonizaciji poreskog zakonodavstva Srbije sa poreskim pravom Evropske unije i Porezu na dohodak građana.
Važna obaveza koju je Srbija preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jeste usklađivanje propisa sa pravnim tekovinama EU (acquis communitaire), kao i njihova dosledna primena.  Što se tiče oblasti poreskog usklađivanja, ono je regulisano članom 100 Sporazuma, kojim se predviđa da će Srbija uspostaviti saradnju u oblasti oporezivanja, uključujući mere usmerene ka daljoj reformi fiskalnog sistema i restruktuiranju poreske uprave radi efektivnije naplate javnih prihoda i borbe protiv poreske utaje i štetne poreske konkurencije.  


Komentari
(0)

7. novembar 2014.

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

U Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast održana je jedanaesta u nizu radionica na temu: Novine u Zakonu o prekršajima
Na radionici su obrađene sledeće teme: Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima, Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata, Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku, Izmene u sistemu prekršajnih sankcija, Prekršajni nalog i Sporazum o priznanju krivice.


Komentari
(0)

6. novembar 2014. 

INFO SESIJA IZ OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

U cilju informisanja i permanentne edukacije članova Komore, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji  Udruženja finansijskih organizacija, održana je, već tradicionalna, infosesija sa predstavnicima Uprave za sprečavanje pranja novca.  U radu skupa učestvovali su predstavnici  finansijskog sektora, revizije, računovodstvenih agencija i drugih obveznika u primeni zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.  Infosesija  je realizovana  iz dva dela, sa naglaskom na interaktivan pristup i dijalog sa učesnicima. Predstavljene su najznačajnije odredbe Predloga izmena i dopuna zakona, kao i  primeri iz prakse u primeni važećih zakonskih odredbi, sa tipologijom za pojedine grupe obveznika. 


Komentari
(0)

6. novembar 2014.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA PRIVREDNIM DRUŠTVOM ADONIS

Na 5. sednici Zajednice preduzetnika potpisan je Sporazum o saradnji između Privredne komore Beograda i Privrednog društva Adonis – SKP, ovlašćenog predstavnika turske sajamske organizacije Tüyap fairs.
U nastavku sednice predstavljen je Izveštaj o aktuelnom stanju i problemima opštih udruženja preduzetnika.
Preduzetnici su posebno istakli da je potrebno preispitati sve parafiskalne namete, od lokalnih do republičkih, kojih je sada više od 300, izmenom Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, kako bi se uveli jasni kriterijumi za utvrđivanje visine taksi. Zaključeno je da je u cilju sprečavanja sive i crne ekonomije neophodno donošenje Zakona o sprečavanju obavljanja neregistrovane delatnosti kao i neophodnost primene Zakona o mirovanju poreskog duga na još dve godine.


Komentari
(0)

4. novembar 2014.

IZRADA ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ULAZI U ZAVRŠNU FAZU

Fizičko lice kao proizvođač može da prodaje sopstvenu rakiju legalno samo kao sirovinu, ali ne i kao gotov proizvod, stav je Grupacije proizvođača rakije Privredne komore Beograda. Na sednici Grupacije, povodom novog Zakona o jakim alkoholnim pićima koji je u pripremi, predloženo je da ukoliko fizičko lice želi da flašira rakiju za finalnog potrošača mora da se registruje kao preduzetnik i da plaća akcizu. Predsednik Grupacije, Ivan Urošević, rekao je da predloženi zakon liberalizuje uslove na tržištu, ali i uređuje ovu oblast. Članovi Grupacije upozorili su na potrebu da se i u zakonu i na terenu maksimalno pojača kontrola neregistrovanih proizvođača rakije, ali i ugostiteljskih objekata koji je prodaju, u interesu legalnih proizvođača koji plaćaju porez, ali i budžeta Republike Srbije. Na sednici je formiran i Organizacioni odbor “Festivala srpske rakije”, čije je održavanje najavljeno 5. i 6. decembra 2014. godine u holu Doma sindikata u Beogradu.  


Komentari
(0)

4. novembar 2014.

ODRŽAN SEMINAR OBEZBEĐENJE LICA MESTA I DOKAZA KAO FUNKCIJA KORPORACIJSKE BEZBEDNOSTI

Korporacijska bezbednostCilj seminara bio je upoznavanje odgovornih lica i službenika obezbeđenja sa značajem poznavanja praktičnih procedura za obezbeđenje lica mesta i dokaza i pravila postupanja nakon izvršenog krivičnog dela u cilju efikasne saradnje sa nadležnim organima.
Krivična dela izvršena protiv privrednih društava mogu ostaviti ozbiljne posledice  po njegov imovinu, poslovanje i reputaciju. Zaštita interesa korporacije zahteva preventivno i aktivno delovanje na sprečavanju krivičnih dela i minimizaciji negativnih efekata ostvarenih protivpravnih akata. Jedna od najvažnijih funkcija korporacijske bezbednosti je prevencija eksternog i internog kriminalnog delovanja i pružanje pomoći nadležnim organima.


Komentari
(0)

4. novembar 2014.

OTVOREN SAJAM OPREME I TEHNOLOGIJE ZA VODOPRIVREDU  I FORUM VODA 2014. 

Sajam vodaPod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije, Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo i međunarodnih asocijacija DVGW, IAWD I DANUBE WATER PROGRAM, u Beogradu je 4. novembra 2014. godine svečano otvoren Sajam voda koji će trajati do 6. novembra.
Sajam voda okuplja proizvođače i distributere opreme, uređaja i hemikalija, predstavnike naučnih institucija, projektantskih kompanija, vodoprivrednih preduzeća, lokalnih samouprava, javno komunalnih preduzeća, ministarstava kao i finansijske institucije koje kroz donacije i zajmove investiraju novac u vodoprivredu.
Preporuke učesnika i izlagača na ovom izuzetno važnom sajmu svakako će biti dobar osnov za donošenje kvalitetnih odluka u oblasti voda u Srbiji, istakao je Milivoje Miletić, v.d. predsednik Privredne komore Srbije i predsednik Privredne komore Beograda, obraćajući se izlagačima i posetiocima na svečanom otvaranju sajma.  Voda je značajan nacionalni i bezbednosni resurs, a protekle poplave u Srbiji  treba da budu dodatni motiv da privreda, naučna i stručna  javnost na jedan ovakav, sveobuhvatan i organizovan način ukažu  na probleme upravljanja vodama kao i na mere zaštite u ovoj oblasti, rekao je Miletić.


Komentari
(0)

4. novembar 2014.

IZVEŠTAJ O STANJU U POLJOPRIVREDI SRBIJE

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pripremilo je „Izveštaj o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji u 2013. godini“, koji predstavlja deo projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“, realizovanog u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) i Ambasadom Republike Francuske. Objavljivanjem ovog izveštaja, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine započinje praksu izrade redovnih godišnjih izveštaja o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji za prethodnu kalendarsku godinu, čime se uspostavlja praksa izveštavanja javnosti kakva postoji u zemljama članicama Evropske unije. Ovo je prvi izveštaj ovog tipa koji se objavljuje u Srbiji i praćen je bogatom statističkom bazom i različitim tržišnim analizama.
Izvestaj o stanju u poljoprivredi u 2013. - 1. knjiga

Izvestaj o stanju u poljoprivredi u 2013. - 2. knjiga


Komentari
(0)

31. oktobar 2014.

UVESTI OBAVEZNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE  U SRPSKO ŠKOLSTVO 

Postoji politička volja, ali i potreba  da se pokrene inicijativa za uvođenje obaveznog informatičkog obrazovanja u osnovne i srednje škole u Srbiji, ali  se moraju pripremiti standardi, ispoštovati procedure i pronaći sredstva za  realizaciju, rečeno je danas u Privrednoj komori Beograda.

Na stručnom skupu "Standardi informatičkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama" najavljen je sastanak  predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sledeće nedelje,  na kome će se razgovarati o akcionom planu za izradu ovih standarda i  njihovu primenu.


Komentari
(0)

31. oktobar 2014.  

VIŠE POLJOPRIVREDNIKA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI - POČEO JUBILARNI 10. "BIOFEST"   

Organskom proizvodnjom u Srbiji bavio se prošle godine 1.281 proizvođač, što je za 220 više nego prethodne godine, a ukupna površina pod ovom proizvodnjom iznosila je 8.228 ha, odnosno 1.888 ha više u odnosu na 2012. Ovo su podaci Ministarstva poljoprivrede pre­zentovani na otvaranju 10. međunarodnog festivala organskih proizvoda “Biofest” u Subo­tici. Najviše se izvozi voće niskog stepena prerade - koncentrati voćnih sokova, sušena ku­pina, višnja, malina, bilje i pečurke, kao i smrznuta šljiva, malina, kupina, jagoda, višnje i pire od dunja. Po podacima Ministarstva finansija i Uprave carina, prošle godine je izveze­no 7.100 tona organskih proizvoda, u vrednosti od 10,7 miliona evra.


Komentari
(0)

30. oktobar 2014.   

ODRŽAN SEMINAR POSVEĆEN OBRADI I ZAŠTITI PODATAKA U KOMPANIJAMA

Cilj seminara bio je unapređenje postojećih znanja i analiza prakse u obradi i zaštiti podataka kojima raspolažu pravna lica - poslovne tajne, profesionalne tajne, ličnih podataka i ostalih podataka vezanih za rad kompanija i institucija, prikazivanje opštih normativnih, bezbednosnih i tehnoloških preduslova za kontinuitet poslovanja.
Zaštita poslovne tajne predstavlja jedan od nerazvijenih oblika poslovanja privrednih društava, gde ne postoje jasno definisani kriterijumi i uslovi za njegovu realizaciju.


Komentari
(0)

29. oktobar 2014. 

OBAVEZE TRGOVACA I PRAVA POTROŠAČA NA FER TRŽIŠTU

Na zajedničkoj sednici udruženja trgovine Privredne komore Beograda i Privredne komore Srbije, razmatrajući zaštitu potrošača u Srbiji i novi zakon koji reguliše tu oblast od septembara ove godine, ukazano je na povećan broj prigovora potrošača, ali i na brojne probleme sa kojima su se već suočili u poslovanju zbog zloupotreba tog zakona. 

Milivoje Miletić, v.d. predsednika Privredne komore Srbije i predsednik Privredne komore Beograda i predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, razjasnili su određene nejasnoće u tumačenju novog zakona. Oni su naveli da je njime definisan rok za odgovor trgovca potrošaču na reklamaciju od osam dana, a za rešavanje reklamacije ne duži od 15 dana, kao i da je popravka robe moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.


Komentari
(0)

29. oktobar 2014.

HEDŽING – ZAŠTITA OD PROMENE CENA VALUTA I SIROVINA

U Privrednoj komori Beograda u organizaciji Centra za Javno-privatno partnerstvo, upravljanje projektima i razvoj akcionarstva Privredne komore Beograda, a u saradnji sa kompanijom Professional Stock Invest održan je seminar na temu Hedžing – zaštita od promene cena valuta i sirovina.
Kako smo zemlja koja posluje u dvovalutnom sistemu, i kako je berzansko tržište u svetu podložno promenama na koje je nemoguće uticati, javlja se potreba da kompanije osiguraju svoje poslovanje i rizik od promena cena robe i promena valutnih pariteta kroz realne projekcije. Finansijski instrumenti poput hedžinga, forvarda i opcija su najbolji način da se osigura poslovanje u budućem periodu.


Komentari
(0)

28. oktobar 2014. 

PRAVO VREME ZA TURSKE INVESTICIJE U SRBIJI

Privredne veze, dobra praksa, transfer znanja i zajednički nastup na trećim tržištima čine kapacitet za povećanje ukupne saradnje Srbije i Turske, poruka je Poslovnog foruma Srbija-Turska, održanog danas u Beogradu.
Predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić,  izjavio je da je cilj biznis foruma, koji se u Beogradu održava po šesti put, dok je u Istanbulu održano 12 takvih susreta, bolje uzajamno informisanje i upoznavanje privrednika dve zemlje. “Saradnja na sadašnjem nivou ni po obimu, ni po strukturi ne zadovoljava obe strane” , ocenio je Miletić i podsetio da su ranije dominirali kupoprodajni ugovori,  a da su sada u fokusu investicije.
Miletić je naveo da je za sedam meseci ove godine robna razmena između Srbije i Turske iznosila 46 miliona evra (56 miliona dolara), u čemu Beograd učestvuje sa 10 miliona evra, a deficit je na srpskoj strani.  On je ocenio da postoji interes da se saradnja proširi u tekstilnoj industriji, infrastrukturi i u poljoprivredno-prehrambenoj industriji. Turska je do sada u Srbiji investirala 95 miliona evra, a ova cifra mogla bi da se znatno uveća učešćem turskih kompanija u završnoj fazi privatizacije u Srbiji, rekao je Miletić.

Komentari
(0)

28. oktobar 2014.

USAGLAŠENOST SPOLJNOTRGOVINSKE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE SA EU

Udruženje trgovine Privredne komore Beograda, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, organizovalo je stručni skup na temu: Usaglašenost spoljnotrgovinske politike Republike Srbije sa spoljnotrgovinskom politikom Evropske unije.  Ovu temu, sa posebnim osvrtom na pregovaračko poglavlje 30, prezentovala je dr Ana Blagojević, nadležna za usaglašavanje zakonskog okvira Republike Srbije sa pravilima i principima STO i regulativom EU u oblasti spoljne trgovine i sprovođenja spoljnotrgovinske politike, pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Tom prilikom prisutne je informisala o potpisanim sporazumima, ali i o procesima koji su u toku. Na sastanku, prisutni su imali priliku da nešto više čuju i o primeni Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, koji  definiše spoljnotrgovinski promet kao promet između domaćih i stranih lica koji se realizuje na osnovu ugovora zaključenog u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima.


Komentari
(0)

28. oktobar 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


Komentari
(0)

28. oktobar 2014.

JADRANSKI SAJAM DEFINISAO KALENDAR MANIFESTACIJA ZA 2015. GODINU

Uprava Jadranskog sajma definisala je Kalendar sajamskih manifestacija za 2015. godinu, koji je predstavljen na zasedanju Centralno Evropske Sajamske Alijanse - CEFA, održanom u Slovačkoj.  Kalendar za 2015. godinu   www.adriafair.co.me


Komentari
(0)

28. oktobar 2014.

ISKORISTITI OPTIMALAN ROK ZA SETVU PŠENICE

Poljoprivredni proizvođači trebalo bi nakratko da prekinu berbu kukuruza i u optimalnom agrotehničkom roku poseju pšenicu, izjavio je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dr Jovan Crnobarac. Podsećajući na to da optimalni setveni rok ističe krajem oktobra, on je naglasio da kašnjenje u setvi hlebnog žita ima negativnije posledice nego produžena berba kukuruza. Crnobarac preporučuje da oni proizvođači koji su planirali da seju pšenicu na određenim površinama koje su im sad pod kukuruzom, čim to vremenski uslovi dozvole prekinu berbu, pripreme oranice i poseju pšenicu, a potom dovrše berbu kukuruza. On istovremeno očekuje da će ratari u Srbiji i ove jeseni zasejati uobičajene površine pod pšenicom, uprkos tome što ta proizvodnja ne ostvaruje poslednjih godina neki veći profit, jer je hlebno žito neophodan usev u plodoredu i važno je sejati ga zbog mnogih drugih razloga.


Komentari
(0)