SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Socijalna preduzeća mogu biti različita po organizaciji i strukturi, ali sva imaju vrlo jasnu socijalnu i javnu svrhu - ostvareni profit reinvestiraju i neprofitna su, a koriste se preduzetništvom radi ostvarivanja svog socijalnog cilja. U okviru globalne prakse socijalnog preduzetništva postoji mnogo različitih shvatanja, iskustava i struja. Socijalna preduzeća mogu pružati socijalne usluge ugroženim kategorijama stanovništva ili usluge od javnog interesa. Često su socijalna preduzeća usmerena na radnu integraciju i inkluziju neke od ugroženih društvenih grupa, pri čemu ta preduzeća kombinuju poslovni pristup sa obavljanjem funkcije od šireg društvenog značaja. Time savremena socijalna preduzeća predstavljaju odgovor na društvene probleme na koje država nije odgovorila. Socijalna preduzeća, takođe mogu raditi u oblastima netradicionalnim za socijalnu ekonomiju kao što su npr. lokalni razvoj, kulturne usluge, zaštita životne sredine, reciklaža i ekološki menadžment. Trenutno, socijalna preduzeća na nivou Evropske Unije čine skoro 10% malih i srednjih preduzeća. U mnogim evropskim zemljama socijalna preduzeća zbog koristi koju ostvaruju i vrednosti koje stvaraju u društvu imaju određene fiskalne beneficije.

Srbija još uvek nema adekvatnu zakonsku i podzakonsku regulativu za uspešno funkcionisanje socijalnih preduzeća, pri čemu i ne postoji dovoljan stepen znanja o potencijalima ovog sektora koji u Srbiji, pre svega, nije ni priznat kao sektor. Međutim, začeci socijalnog preduzetništva već se naziru u nekoliko zakona – prvenstveno u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kojim se, po prvi put, u našu legislativu uvodi termin “socijalno preduzeće”, kao i u nacrtu novog Zakona o socijalnoj zaštiti. I pored nepovoljnog pravnog i društveno-ekonomskog okvira, socijalno preduzetništvo u Srbiji trenutno postoji u formi pojedinačnih inicijativa kojima se problemi nezaposlenosti i socijalne izopštenosti rešavaju u pojedinačnim slučajevima. Imajući u vidu društveno-ekonomske uslove u zemlji, otvaraju se mogućnosti za nove forme podrške u svim oblastima sistema socijalne zaštite u Srbiji. Tržište rada još je nedovoljno razvijeno i previše slabo da preuzme ulogu ključnog činioca socijalne integracije.


PRIMERI SOCIJALNIH PREDUZEĆA U SRBIJI

Primer socijalnog preduzeća u Srbiji je udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju "Naša kuća". Udruženje postoji već sedam godina, a osnovano na inicijativu roditelja, u želji da mlade osobe sa urođenim problemima za koje ne snose nikakvu krivicu, ne ostanu celoga života pasivni članovi društva, prepušteni isključivo brizi najuže okoline i socijalnih ustanova države. Svojim aktivnostima su, kao jedan od neophodnih servisa podrške, osnovali Dnevni boravak kao inovativan program podrške osobama ometenim u razvoju, koji predstavlja socijalni model pristupa u radu i ima za cilj životno i radno osposobljavanje, razvijanje socijalnih veština i obezbeđivanje uslova za socijalnu inkluziju. Pored Dnevnog boravka su osnovali i službu podrške pri zapošljavanju u zatvorenoj sredini, kroz osnivanje Zadruge za proizvodnju papirne galanterije koja je zasnovana na dobrovoljnom angаžovanju, edukaciji, razvijanju servisa podrške i na kraju profitu. Time su obezbedili uslove za društvenu uključenost ove marginalizovane grupe. Njihovi korisnici su dobili šansu za svoj prvi, pravi, profitabilni posao.

Još jedan primer uspešnog socijalnog preduzeća je prvo ekološko–socijalno preduzeće u Srbiji - Eko BeG. Preduzeće angažuje žene koje imaju više od 45 godina, a koje su usled tranzicionih promena, ostale bez posla i imaju otežan pristup zaposlenju. Osim podsticaja zapošljavanja ove ugrožene grupe, preduzeće radi na promociji društveno odgovornog poslovanja, ekologije i reciklaže, kao i koncepta socijalnog preduzetništva. Preduzeće se bavi specifičnom reciklažom korišćenih štampanih PVC bilborda iz reklamnih kampanja. Hiljade kvadrata ovog materijala završe uglavnom na deponijama, pale se ili se bace bilo gde. U Eko BeGu se od ovog materijala šiju različiti predmeti visoke upotrebne i dodate vrednosti, kao što su torbe, fascikle, futrole, novčanici i slično, koji se potom prodaju.

Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info