30. januar - 2. februar 2017. PRVI SASTANAK PARTNERA – KICK-OFF MEETING


Predstavnici Privredne komore Temišvara su prezentovali komunikacionu strategiju koja je planirana da bude osnova za radni paket 2 (Komunikacione aktivnosti), a nakon toga su predstavnici Privredne komore Slovenije prezentovali analizu nacionalnih izveštaja i mini-SWOT analize koju su partnera na projektu bili u obavezi da popune do 10. januara. Ove analize su dale dobar uvid u trenutno stanje u oblasti dualnog obrazovanja u zemlјama Dunavske regije.

Jedna od prvih aktivnosti koja je planirana u okviru projekta je razmena iskustava u okviru studijskih poseta. Predviđene su tri studijske posete, koncipirane u zavisnosti od nivoa implementacije dualnog obrazovanja:

  1. Studijska poseta jednoj od zemalјa sa razvijenim sistemom dualnog obrazovanja: Nemačka ili Austrija. Period: mart/april 2017. godine
  2. Studijska poseta jednoj od zemalјa koje su u progresivnim fazama tranzicije ka dualnom obrazovanju: Bugarska, Slovenija, Rumunija, Slovačka. Period: maj 2017. godine
  3. Studijska poseta jednoj od zemalјa u početnim fazama tranzicije ka dulanom obrazovanju: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Češka Republika. Period: jul 2017. godine

Paralelno sa ovim studijskim posetama, u okviru svake zemlјe partnera na projektu, potrebno je animirati zainteresovane aktere (stejkholdera). Ova grupa će se sastati (interaktivna radionica) bar jednom u prvih 6 meseci implementacije projekta u cilјu razmene iskustava i ideja. Cilј radionica je razmena iskustava i mišlјenja relevantnih aktera u oblasti stručnog obrazovanja, iznošenje potreba, primedbi i sugestija vezano za uvođenje dualnog obrazovanja u sistem.

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi