PRIBLIŽAVANJE PROBLEMATIKE OBRADE I ZAŠTITE PODATAKA  U KOMPANIJAMA

Novi zakoni i podzakonski propisi, čije je donošenje rezultat tekućih reformi u oblasti svojinskih odnosa i privrednog poslovanja, doneli su promene i u sferi obrade i zaštite podataka i čuvanja poslovne tajne, kao jednog od najvažnijih oblika zaštite poslovnih informacija (podataka i dokumenata). S obzirom na to da obavljanje privredne aktivnosti samo po sebi nameće potrebu da se neke informacije tretiraju izdvojeno od opšteg režima, ovo je tema kojoj se treba uvek iznova vraćati i kritički je vrednovati.

U skladu sa tim, a polazeći od realnog uticaja zaštite poslovnih tajni na regularnost i efikasnost tržišnog privređivanja, kao i obrade i zaštite podatka ali i od eventualnih kaznenopravnih posledica neovlašćenog pribavljanja i odavanja ovih tajni, Privredna komora Beograda u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti, održala je 12. juna 2014. godine seminar posvećen ''OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA - normativni aspekti''.

Cilj seminara bio je unapređivanje postojećih znanja i analiza prakse u obradi i zaštiti podataka kojima raspolažu pravna lica, kompanije, institucije itd. Takođe, ovaj seminar ima je za cilj interaktivno učešće u cilju pronalaženja najboljih rešenja u praksi, kao i da ukaže na probleme i oblike ugrožavanja bezbednosti privrednih subjekata sa kojima se kompanije, istitucije i druge organizacije suočavaju prilikom obrade i zaštite podataka.

Tokom seminara prikazani su pojedini aspekti obrade podataka o ličnostima, zaštiti poslovne tajne, profesionalne tajne i pojedini segmenti rada sa tajnim podacima, koji se tiču pravnih lica koji u svom osnovačkom ulogu imaju budžetska sredstva. Ova tema današnjeg seminara je izuzetno značjna, jer postoje mnogobrojni propisi koji uređuju ovu oblast. Ovo je jedan od najbitnijih problema inače u EU, tj. kako zaštiti ljudska prava i unaprediti poslovanje i kako napraviti balans između nacionalne bezbednosti i uspešnog poslovanja i ljudskih prava.

Postojanje odgovarajućeg internog opšteg akta kojim se predviđa zaštita poslovnih informacija i sankcije za one koji pos­tu­paju protivno njegovim odredbama, sigurno će uticati na bezbednosnu kulturu, odnosno na povećanje stepena op­re­znosti zaposlenih. Poželjno je izvršiti i kategorizaciju stepena poslovne tajne, i to prevashodno iz razloga olakšavanja praktične primene. Ovo iz razloga što Odluka o poslovnoj tajni mora sadržati ne samo odredbe o odgo­vor­no­sti lica koja po funkciji dolaze u dodir sa najpoverljivijim podacima, nego i obaveze svih za­po­sle­nih u oblasti čuvanja poslovne tajne.

U svakom slučaju, da bi se uspešno štitile od nelegalnog korišćenja informacije moraju biti klasifikovane. Klasifikacija mora biti izvršena po stepenu poverljivosti, odnosno tajnosti. Osim toga, moraju se razraditi  i standardizovati postupci sa dokumentima u zavisnosti od datog stepena poverljivosti podataka koje sadrže.

Na kraju, krivičnopravna zaštita poslovne tajne ogleda se u tome što njeno izdavanje, pod određenim uslovima, predstavlja krivično delo iz člana 141. Krivičnog zakona Republike Srbije ("Izdavanje i neovlašćeno pribavljanje poslovne tajne"). Međutim, kada poslovna tajna bude otkrivena manje je značajno to što će vi­nov­nik biti krivično ili disciplinski gonjen, budući da je dato privredno društvo već pretrpelo  štetu koju je teško nadoknaditi. Zbog toga je preventivno delovanje definitivno naj­bolji način da se sačuva poslovna tajna privrednog društva.

Zaštita poslovne tajne predstavlja jedan od nerazvijenih oblika poslovanja preduzeća gde ne postoje jasno definisani kriterijumi i uslovi za njegovu realizaciju. Uspostavljanje sistema poslovne bezbednosti i permanentne edukacije zaposlenih u oblasti zaštite poslovne tajne trebalo bi da predstavlja jedan od nezaobilaznih zadataka rukovodstva svakog preduzeća a ne trošak u poslovanju.

Takođe, možemo istaći da najbolja represija i reaktivno delovanje u oblasti zaštite poslovne tajne nije ništa u odnosu na odgovarajući preventivni sistem....bolje je sprečiti nastajanje svake štete nego i najefikasnijim metodama sanirati štetne posledice, koje u nekim slučajevima mogu biti i neotklonjive.

Centar za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost

Info