OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA

Agencija za hemikalije donela je Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista kojim se propisuje bliži sadržaj bezbednosnog lista. U Službenom glasniku RS broj 100/11 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista.

Ovim pravilnikom propisano je da bezbednosni list i dalje sadrži 16 obavezujućih poglavlja, ali je novina da poglavlja sadrže i obavezujuća podpoglavlja. Novi pravilnik postavlja mnogo više zahteva u odnosu na  količinu i kvalitet podataka koji se navode u bezbednosnom listu.

Na osnovu Pravilnika bezbednosni list sadrži podatke svrstane u 16 poglavlja: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet, Identifikacija opasnosti, Sastav/Podaci o sastojcima, Mere prve pomoći, Mere za gašenje požara, Mere u slučaju udesa, Rukovanje i skladištenje, Kontrola izloženosti i lična zaštita, Fizička i hemijska svojstva, Stabilnost i reaktivnost, Toksikološki podaci, Ekotoksikološki podaci, Odlaganje, Podaci o transportu, Regulatorni podaci i poglavlje Ostali podaci.

Pravilnik propisuje da podaci koji se navode u bezbednosnom listu moraju biti jasni i sažeti, a jezik koji se koristi jasan, jednostavan, precizan, bez suvišnih reči, žargona, akronima i skraćenica, odnosno takav da isključuje svaku dvosmislenost.
U bezbednosnom listu ne smeju da se koriste navodi koji ukazuju da hemikalija nije opasna, kao i navodi koji ne odgovaraju klasifikaciji hemikalije (npr. može biti opasan, nema efekata na zdravlje, bezbedan za većinu načina korišćenja, bezopasan). Novi pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista počinje da se primenjuje od 1. januara 2013. godine, kada prestaje da važi raniji Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Službeni glasnik RS, broj 81/10). U skladu sa ovim, snabdevači imaju godinu dana da se prilagode izmenama. Agencija za hemikalije će pravovremeno pripremiti uputstvo za primenu novog propisa čime će snabdevačima hemikalija biti olakšano da usklade svoje poslovanje sa novim propisom.

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista

 

 

Centar za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost

Info