PRIKAZ NOVIH  MODELA STANDARDA I NAJZNAČAJNIJIH IZMENA U NJIMA
 ISO  9001:2015  i  ISO 14001:2015  DIS VERZIJE

U organizaciji Privredne komore Beograda, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i JUSK-a, 11. decembra 2014. godine, organizovan je obrazovno-informativni seminar na temu „PRIKAZ NOVIH  MODELA STANDARDA I NAJZNAČAJNIJIH IZMENA U NJIMA  -  ISO  9001:2015  i  ISO 14001:2015  DIS VERZIJE“.

Pored uvodnih napomena, prof. dr Vidosav Majstorović, dipl. maš. inž., redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu i predsednik JUSK-a,  upoznao je prisutne sa  stanjem  sertifikacije u svetu i Srbiji kao i novim modelima QMS-a i EMS-a. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa elementima koje organizacije treba da razmotre prilikom donošenja odluke o potrebnim izmenama u sistemu menadžmenta kvalitetom i menadžmenta zaštite životne sredine, kao i sa uticajem koji novi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i njihove očekivane izmene mogu imati na organizaciju i korake koje treba preduzeti u prilagođavanju novim zahtevima.

2012. godine, ISO TC 176 je obeležio 25 godina primene  ISO 9001, gde je zaključeno da treba stvoriti novi model QMS-a za sledećih 25 godina. Ključna svrha je sinhronizacija, ali i olakšano integrisanje menadžment sistema, kojih ima u sve većoj meri. ISO organizacija je formirala Grupu za koordinaciju, koja je emitovala ISSO/IEC Direktivu, sa Prilogom SL (AnnexSL), a u kojoj su definisani okviri za buduće izmene standarda koji će omogućiti tu sinhronizaciju. Iz tih razloga je počeo zvaničan rad na velikoj reviziji ISO 9001, počevši od novih principa QM-a, a planirano je da novi model izađe u septembru 2015. godine. Istovremeno je počela i revizija modela ISO 14001:2004.

Nove verzije QMS-a i EMS-a imaju potpuno novu strukturu, koja je urađena na osnovu AnnexSL. Ona definiše zajedničke zahteve za sve sisteme menadžmenta i koji je obavezan za sve nove standard, ali i za revizije postojećih standarda sistema menadžmenta. Umesto sadašnjih 8 poglavlja standarda ISO 9001:2008, nacrt standarda ISO / DIS 9001:2015 ima 10 poglavlja (u skladu sa AnnexSL) sa potpuno drugačijim nazivima. Bazni dokument za ove verzije je, kako je napred rečeno, Annex SL, koji ima strukturu od 10 modula, a za primenu su posebno bitni moduli 4 -10.

Izmene koje se odnose na sinhronizaciju su takve da će i ISO 9000 imati 10 poglavlja, a ne 8 kao do sada. Sva postojeća poglavlja standarda će ostati, uz izmene unutar samih poglavlja, ali će se pojaviti dva nova poglavlja. Oba nova poglavlja predstavljaju uslovno iskorak ISO 9000 prema ISO 14000 (kao i BS OHSAS 18000), jer uvode analizu rizika, kao jedno novo poglavlje  i vrednovanje perfomansi, kao drugo novo poglavlje. Ovde će svakako analiza rizika biti ključni izazov za prilagođavanje organizacija novom standardu. Osim toga, izvršene su mnoge koncepcijske i terminološke promene.

Predavač navodi da naša zemlja ima udela u svetskom broju sertifikata od 2.6 promila. Najviše ih je u oblasti bezbednosti hrane, 7.4 promila, a najmanje u oblasti menadžmenta kvalitetom kod isporučilaca u automobilskoj industriji – 0.3 promila. QMS je na nivou proseka – 2,5 promila. U Evropi, ubedljivo najveći iznos je za bezbednost hrane – 2.4%, a najmanji za menadžment energijom – 1.1 promil.

Na osnovu analiziranih parametara, predavač izvodi sledeće zaključke:

  • Poslovna standardizacija je Srbiju pozicionirala u srednje-razvijene zemlje.
  • Dobra poslovna praksa postaje sve više PRAVILO a manje izuzetak, čime se stiče konkurentska prednost na tržištu.

 

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke