ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST SUDOVA PREMA NOVIM PROPISIMAU Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem u prepunoj sali na VI spratu, 05. februara  2010. godine, održan je stručni skup na temu: " Organizacija i nadležnost sudova prema novim propisima ". Realizator skupa bila je Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije.

 

Na skupu je istaknuto da se nova mreža sudova i tužilaštava uspostavlja od 1. januara 2010. godine  i predviđa sudove opšte i posebne nadležnosti. Naglašeno ja da su sudovi opšte nadležnosti: osnovni, viši, apelacioni i Vrhovni kasacioni sud, kao najviši sud u zemlji, a sudovi posebne nadležnosti su: privredni sudovi, Privredni apelacioni sud, prekršajni sudovi, Viši prekršajni sud i Upravni sud. Deteljno su prezentovane nadležnosti svih sudova u Republici Srbiji, a naročito, apelacionih sudova (koji imaju svoja sedišta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu ), Privrednog apelacionog suda (sa sedištem u Bepgradu), Višeg prekršajnog suda, Upravnog i Vrhovnog kasacionog suda, kao i njihova organizacija prema novim propisima.

 

Takođe je bilo reči i Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ( Sl. glasnik RS br. 111/ 09 ) kao i problemima i nedoumicama koje mogu nastati primenom Zakona u praksi.

 

Konstatovano je da je Privredna komora Beograda, zbog aktuelne teme i ovog puta imala sluha za potrebe svojih članova i da će  nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti o čemu će članovi biti blagovremeno obavešteni.

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost