PRODAJA STEČAJNOG DIŽNIKA, KAO PRAVNOG LICA, MODEL PRIVATIZACIJE-PREDNOSTI I MANE

 

 

U Privrednoj komori  Beograda, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem, Centra za razvoj akcionarstva i Centra za  poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, 16. februara  2010. godine, održan je stručni skup na temu: " Prodaja stečajnog dižnika, kao pravnog lica, kao model privatizacije-prednosti i mane". Realizator je bio dr Vladimir Kozar.

 

Dr Kozar je istakao je da novi Zakon o stečaju (Sl. glasnik RS br. 104/09) sadrži brojne novine i poboljšanja u odnosu na ranije propise iz ove oblasti, a po svom značaju posebno se izdvaja institut prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica.

 

Analizirane su odredbe novog Zakona, koji se odnose na postupak prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica; na statusne promene, na pravne posledice prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, na nastavak postupka protiv stečajne mase, na pravno sledbeništvo posle prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica; na pravni subjektivitet i nedeljivu stranačku sposobnost stečajne mase, kao i druga pitanja u vezi prodaje stečajnog dužnika, kao pravnog lica.

 

Zakon o stečaju uređuje prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada privredno društvo zadržava svoj pravni subjektivitet, odnosno svojstvo pravnog lica, a dolazi do promene osnivača, odnosno vlasnika društva. Kupac privrednog društva - stečajnog dužnika upisuje se kao njegov osnivač, akcionar ili vlasnik udela i stiče vlasnička i upravljačka prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

 

Naglašeno je da se u postupku likvidacije ne može vršiti prodaja dužnika kao pravnog lica radi pribavljanja novca za namirenje poverilaca, jer se likvidacija sprovodi pod uslovom da dužnik ima sredstava za stopostotno namirenje poverilaca.

 

Jedna od najbitnijih odlika prodaje stečajnog dužnika je da se posle prodaje dužnika kao pravnog lica, stečajni postupak u odnosu na dužnika obustavlja ali se postupak nastavlja protiv stečajne mase koju zastupa stečajni upravnik radi namirenja poverilaca, dok sredstva dobijena prodajom dužnika ulaze u stečajnu masu.

 

Kroz interaktivnu komunikaciju između učesnika skupa, razjašnjena su najčešća pitanje iz ove oblasti i konstatovano da Komora treba da nastavi sa aktivnostima iz oblasti stečaja, o čemu će njeni članovi biti blagovremeno obavešteni.

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost