SRBIJA I EU POTPISALE PROTOKOL O LIBERALIZACIJI TRŽIŠTA

Bilateralni pregovori o liberalizaciji tržišta roba i usluga izmedju Srbije i EU nisu vođeni direktno, kao u slučaju pregovora sa drugim zainteresovanim STO članicama, jer je Srbija već zaključila sa EU Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima. Protokol se zasniva na pomenutim  zaključenim sporazumima, s obzirom na to da su njima već regulisana sva relevatna trgovinska pitanja.

Potpisivanje ovog protokola, kojim se završavaju pregovori sa EU, veoma je značajno za dalji proces okončanja bilateralnih pregovora sa ostalim članicama STO, što je i znak da je proces pristupanja STO u finalnoj fazi.

Završetak bilateralnih pregovora sa zainteresovanim članicama STO je veoma bitan, jer pored multilateralnih pregovora o usklađenosti spoljnotrgovinskog sistema sa pravilima STO, ukupni pregovori o članstvu se okončavaju kada se zaključe i svi bilateralni protokoli.

Bilateralni protokol o liberalizaciji tržišta roba i usluga Srbija je već potpisala sa Japanom, Norveškom, Hondurasom i Republikom Korejom, dok se potpisivanje sa Kanadom planira za kraj januara 2011. godine.

Proces pristupanja STO, koji zahteva potpuno usklađivanje gotovo celokupnog privrednog sistema zemlje sa pravilima organizacije, Srbija je počela u februaru 2005.

STO kontroliše 80% svetske trgovine, 90% finansijskih transakcija, 92% telekomunikacionih i informacionih tehnologija i 97% prava intelektualne svojine.

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije